மெய்யும், பொய்யும்!

மெய்யும், பொய்யும்!

  1. யோவான் 8: 44.

நல்வழி: 


மெய்யின் உருவே, இயேசு. 


மேன்மை கண்டு, பேசு.

தெய்வ மகனே, இயேசு.

தெரிந்து, மெய்யைப் பேசு. 


பொய்யின் வடிவே, பிசாசு.


புரிந்து, உண்மை பேசு.

செய்யும் தீங்கும், பிசாசு.

செயலில் நன்மை, பேசு!

ஆமென். 


-கெர்சோம் செல்லையா.