பொல்லார் கொடுக்கையிலே!

பொல்லார் கொடுக்கையிலே!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:11-13.
11 உங்களில் தகப்பனாயிருக்கிற ஒருவனிடத்தில் மகன் அப்பங்கேட்டால், அவனுக்குக் கல்லைக் கொடுப்பானா? மீனைக் கேட்டால் மீனுக்குப் பதிலாய்ப் பாம்பைக் கொடுப்பானா?
12 அல்லது முட்டையைக் கேட்டால், அவனுக்குத் தேளைக் கொடுப்பானா?
13 பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரமபிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
பசிக்கும் பிள்ளை பாலுக்கழுதால்,
பார்க்கும் தந்தை மறுப்பானோ?
புசிக்கத் தனக்கு இல்லை எனினும்,
போய் வாங்காமல் இருப்பானோ?
பிசினாறியாய் இருப்பவன்கூட, 
பிள்ளைக் கென்றால் தெளிப்பானே.
ருசித்து உண்ண இன்றும் கொடுக்கும்,
இறைவனை ஏன் நீ பழிப்பானே?
ஆமென்.

கேளுங்கள், கொடுக்கப்படும்!

கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்!கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:9-10.

9மேலும் நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறதாவது: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.
10ஏனென்றால், கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
எடுக்கும் பண்பாய் வாழ்வோரிடத்து,
ஏழை கேட்பின் கொடுப்பாரா?
அடுக்கும் காசு அசையும் முன்பு,
அடுத்தவர் பெறுவதைத் தடுப்பாரா?
கொடுக்கும் பண்பு உமக்கே உண்டு;
கொடியர் கேட்பினும் கொடுப்பீரே.
தடுக்கும் மாந்தரும் தம்மையுணர;
தவற்றை இறைவா தடுப்பீரே!
ஆமென்.

பதவி எதற்காக?

பதவியும் பணியும் எதற்காக?

அரசப் பதவியும் அரசுப் பணியும்,
ஆண்டவர் அருட்கொடை அந்நாளில்.
பிறரது கண்ணீர் புரியாதவர்கள்,
பிசாசின் தூதர்கள் இந்நாளில்.
ஒருமுறையாவது நன்மை செய்தால்,
ஊரே புகழும் இன்னாட்டில்.
மறுமுறையென்று பலமுறை அலைந்தேன்;
மனிதர்கள் இல்லை என் நாட்டில்!

-கெர்சோம் செல்லையா!

இறைவனின் கணக்கில் முதலீடு!

இறைவன் கணக்கில் முதலீடு!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:5-8.
5 பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி: உங்களில் ஒருவன் தனக்குச் சிநேகிதனாயிருக்கிறவனிடத்தில் பாதிராத்திரியிலே போய்: சிநேகிதனே,
6 என் சிநேகிதன் ஒருவன் வழிப்பிரயாணமாய் என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறான், அவன்முன் வைக்கிறதற்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, நீ மூன்று அப்பங்களை எனக்குக் கடனாகத் தரவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான்.
7 வீட்டுக்குள் இருக்கிறவன் பிரதியுத்தரமாக: என்னைத் தொந்தரவுசெய்யாதே, கதவு பூட்டியாயிற்று, என் பிள்ளைகள் என்னோடேகூடப் படுத்திருக்கிறார்கள், நான் எழுந்திருந்து, உனக்குத் தரக்கூடாது என்று சொன்னான்.
8 பின்பு, தனக்கு அவன் சிநேகிதனாயிருக்கிறதினிமித்தம் எழுந்து அவனுக்குக் கொடாவிட்டாலும், தன்னிடத்தில் அவன் வருந்திக் கேட்கிறதினிமித்தமாவது எழுந்திருந்து, அவனுக்குத் தேவையானதைக் கொடுப்பான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

கிறித்துவின் வாக்கு:
கண்முன் நிற்கும் சிறியவரை,
காண மறுப்பது பெரியகுறை. 
நண்பர்கள்கூட தவிர்ப்பதுண்டு.
நயந்திட நன்மை அவிழ்ப்பதுண்டு. 
உண்மையின் இறையோ மறுப்பதில்லை;
உதவிக்கு வராமல் இருப்பதில்லை.
எண்ணிப் பார்த்து உதவிடுவோம்;
இறைவன் கணக்கில் முதலிடுவோம்!
ஆமென்.

பெற்றுக்கொண்ட அன்பு!

பெற்றுக் கொண்ட மன்னிப்பு!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:4.

4எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும்; நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே; எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், என்று சொல்லுங்கள் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
பெற்றுக் கொண்ட மன்னிப்பிற்காய், 
பெரிதும் இறையைப் புகழும் நாம்,
மற்றோர் இப்படி மகிழ, புகழ,
மன்னித்தவரைச் சேர்த்தோமா?
ஒற்றை ஒரு வழிப் பாதையல்ல,
உயர்ந்த மன்னிப்பென்னும் நாம்,
கற்றுக் கொண்ட பண்பு அன்பு,
காணும்படியாய்ப் பார்ப்போமா?
ஆமென்.

உணவு தருபவர் யார்?

உணவு தருபவர் யார்?
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:3.
3 எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அன்றன்றும் எங்களுக்குத் தாரும்;

கிறித்துவில் வாழ்வு:
எண்ணில் அடங்கா மக்களுக்கு,
எல்லா நாளும் தவறாது,
உண்ணும் உணவைத் தருபவர் யார்?
ஒரே தந்தை நம்மிறைவன்.
பண்ணும் தொழில்தான் தருகிறது,
படைத்தோரில்லை என்றுரைத்து,
கண்ணீர் வடிப்பினும் தருபவர் யார்?
காசு வாங்கா நல்லிறைவன்!
ஆமென்.

இறைவிருப்பே இறையரசு!

இறைவிருப்பே இறையரசு!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:2.அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும்போது: பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக; உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறதுபோலப் பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக; 


கிறித்துவில் வாழ்வு:

எங்கள் வாழ்க்கை எதற்காக,

என்னும் கேள்வியின் பதிலாகத்

தங்கள் விருப்பைச் செய்துவரும்,
தந்தையின் மக்களே, கேளுங்கள்.

உங்கள் விருப்பம் உதவாது;

உன்னத ஐயனைப் புகழாது;

இங்கவர் விருப்பைச் செய்வதுதான்,

இறையரசாகும்; வாழுங்கள்!

ஆமென்.

வேண்டுதல் கேளும்!

வேண்டுதல் கேளும்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:1.

1 அவர் ஒரு இடத்தில் ஜெபம்பண்ணி முடித்தபின்பு, அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, யோவான் தன் சீஷருக்கு ஜெபம்பண்ணப் போதித்ததுபோல, நீரும் எங்களுக்குப் போதிக்கவேண்டும் என்றான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
வேண்டும் தகுதியும் எனக்கில்லை;
வெளியில் கூறவும் மனமில்லை.
மீண்டும் உம்மிடந்தான் கேட்பேன்;
மீட்பின் திட்டந்தான் ஏற்பேன்.
ஆண்டுகள் பற்பல கடந்திடினும்,
அவற்றுள் தடைகள் கிடந்திடினும்,
மாண்டு போமோ இறைப்பற்று?
மன்னன் இயேசுவே எனைப்பற்று!
ஆமென்.

நல்வழி ஒன்றே!

நல் வழி ஒன்றே!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 10:41-42.

41 இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்களைக்குறித்துக் கவலைப்பட்டுக் கலங்குகிறாய்.

42 தேவையானது ஒன்றே, மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கைத் தெரிந்துகொண்டாள் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

பல்வழி உண்டு என்று அலைந்தேன்;

பயனாய் எதுவும் கிட்டவில்லை.

சொல்வழி மறந்து நிலை குலைந்தேன்,

சொத்தும் பொருளும் ஒட்டவில்லை.

அல்வழி சென்று அறம் தொலைத்தேன்;

அதுவும் வாழ்வைக் கட்டவில்லை.

நல்வழி ஒன்றாம், இயேசுவில் மலைத்தேன்;

நடத்தும் அவரன்றித் திட்டமில்லை!

ஆமென்.

மார்த்தாளைப் பழிக்காதீர்!

மார்த்தாளைப் பழிக்காதீர்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா10:40.

40மார்த்தாளோ பற்பல வேலைகளைச் செய்வதில் மிகவும் வருத்தமடைந்து, அவரிடத்தில் வந்து: ஆண்டவரே, நான் தனியே வேலைசெய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டுவந்திருக்கிறதைக் குறித்து உமக்குக் கவையில்லையா? எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்குச் சொல்லும் என்றாள்.
கிறித்துவில் வாழ்வு:
கோலைப் பிடித்த அரசன் முதல் 
குடிநீர் கேட்கும் ஏழைவரை,
வேலைப் பழுவில் குமுறுவது,
வெறுப்பில் அன்று, அறிவீரே.
நூலைப் படிக்கும் நாம் இன்று,
நொடியும் உதவி செய்யாமல்,
வாலைப் பிடித்து ஊர் சுற்றல்,
வழிமுறை அன்று,தெரிவீரே!
ஆமென்.