இந்தியா!

101-ஆம் நாடு!

நூற்று நாற்பது கோடிகள் என்று,

நுண்மதி யாளர் வாழ் நாட்டில், 

தேற்று வாருடன் உணவும் அற்று,

திரிகிற இந்தியர்,  ஏன் நண்பா?

போற்றுகின்ற  பொருளியலறிவு,

புதைந்திருக்கும் அரசின் சொத்து,

மாற்று ஆடை இல்லாரிடத்து,

மடை மாறுமா, என் நண்பா?

-கெர்சோம் செல்லையா.

2021ம் ஆண்டுக்கான உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் 116 நாடுகளில் இந்தியா 101-வது இடத்துக்கு சரி்ந்துள்ளது. அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், நேபாளம் ஆகியவற்றைவிட இந்தியாவில் பட்டினியால் வாடுவார் அதிகரித்துள்ளனர்.உலகளவில் பட்டினிச் சாவு, சரிவிகித சத்துணவு மக்களுக்குக் கிடைப்பது ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த கன்சர்ன் வேர்ல்ட்வைட் அமைப்பு, மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த வெல்ட் ஹங்கர் ஹில்ப் ஆகிய அமைப்பும், சேர்ந்து தயாரித்த அறிக்கையில், இ்ந்தியாவில் பட்டினியின் அளவு அபாயக்கட்டத்தில் இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு 107 நாடுகளுக்கான பட்டியலில், 94-வது இடத்தில் இருந்த இந்தியா, 116 நாடுகளுக்கான பட்டியலில் 2021ம் ஆண்டில் 101வது இடத்துக்கு பின்தங்கியுள்ளது.இந்தியாவை விட மோசமாக 15 நாடுகள் உள்ளன. பப்புவா நியூ கினியா(102), ஆப்கானிஸ்தான்(103), நைஜிரியா(103) காங்கோ(105), மொசாம்பிக்(106),சியா லியோன்(106), தைமூர் லெஸ்டி(108), ஹெய்தி(109),லைபீரியா(110),மடகாஸ்கர்(111), காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு(112), சாட்(113),மத்திய ஆப்பிரிக்ககுடியரசு(114),ஏமன்(115), சோமாலியா(116) நாடுகள் உள்ளன.)

-தமிழ் இந்து

விரும்புகிறாயா?

நல்வழி:


ஏன் இக்கேள்வி எழுந்தது என்று,

எண்ணிப் பார்ப்பார் யாரிங்கே?


வான் முட்டறிவு வளர்ப்பாரின்று,


வழங்கும் பதிலும் பாரிங்கே. 

யான் பெறு நோய்கள் என் விதியென்று, 

எழும்பா மனிதரின் ஊரிங்கே. 

மான் கால் போன்று ஓட விரும்பு;

மனநோய் ஒழியும், கூறிங்கே!


ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

தூதன் வருவான்!

தூதன் வருவான்!


நற்செய்தி: யோவான் 5:1-4. 

நல்வழி: 


எவ்வடிவெடுத்து, தூதன் வருவான், 

என்றுரைப்பாரும் இன்றில்லை.

அவ்வடிவுரைக்க, அறியேனெனினும்,

அதை நம்பாதவன் என்றில்லை.

செவ்வடிவெடுக்கும் தூதர் கதையில், 

சேர்க்கும் கற்பனை ஒன்றில்லை.

இவ்வடிப்பாடல் எழுதும் உரையில்,

ஏற்படும் ஐயம் நன்றில்லை! 


ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

அதிசயம்!

இரண்டாம் அதிசயம்!
நற்செய்தி: யோவான் 4:51-54.

நல்வழி:


எப்பொழுதாயினும், எவ்விடமாயினும்,

இயேசுவின் வாக்கு நிறைவேறும்.

அப்பொழுதங்கே அளித்தது எனினும்,

அடியருக்கின்று மகிழ்வூறும். 

இப்படியாக நடைபெறுமதிசயம்,  


எண்ணிப் பார்ப்போம், நீர் வாரும்.

முப்பொருளுணர்ந்து, முதிச்சியடைந்து,

மும்மை தெய்வப் புகழ்கூறும்!

ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

பார்க்கின்றார்!

பார்க்கின்றார்!

நற்செய்தி: யோவான் 4:46-50.46.

பின்பு, இயேசு தாம் தண்ணீரைத் திராட்சரசமாக்கின கலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊருக்கு மறுபடியும் வந்தார்; அப்பொழுது கப்பர்நகூமிலே ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான்.47. இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தாரென்று அந்த மனுஷன் கேள்விப்பட்டபோது, அவரிடத்திற்குப் போய், தன் மகன் மரண அவஸ்தையாயிருந்தபடியினாலே, அவனைக் குணமாக்கும்படிக்கு வரவேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.48. அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி: நீங்கள் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்கமாட்டீர்கள் என்றார்.49. அதற்கு ராஜாவின் மனுஷன்: ஆண்டவரே, என் பிள்ளை சாகிறதற்குமுன்னே வரவேண்டும் என்றான்.50. இயேசு அவனை நோக்கி: நீ போகலாம், உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த மனுஷன், இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பிப் போனான்.

நல்வழி:

பற்றறிவோடும் பார்க்கின்றார்;

பட்டறிவோடும் பார்க்கின்றார்.

சிற்றறிவோடும் பார்க்கின்றார்;

சிறப்பறிவோடும் பார்க்கின்றார்

உற்றவராகியும் பார்க்கின்றார்.

உணராதவரும் பார்க்கின்றார்.

எற்றிசையாரும் பார்க்கின்றார்.

ஏசுவில் அதிசயம் பார்க்கின்றார்!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

இரக்கமற்றோர்!


இரக்கம் உருக்கம் இல்லாதாரே,

இங்கே தலைவர் ஆகின்றார். 

அரக்கர் அரக்கி என்கின்றாரே;

அவரால் எளியர் சாகின்றார்.

உறக்கம் ஓய்வு உண்ணாதாரே, 

உழவர் வடிவில்  நோகின்றார்.

மறக்கும் மக்கள் மதி கெட்டாரே;

மடையர்  அழியப் போகின்றார்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

பார்ப்பவரே!
நற்செய்தி: யோவான் 4:45.  

நல்வழி: 

பார்ப்பவர் பார்ப்பதைச் சொல்லுங்கள். 

பலபேர் பார்க்க இது உதவும். 

சேர்ப்பவர் பகிர்ந்திடச் செல்லுங்கள்.

சிலபேர்க்கேனும் அது உதவும்.

தோற்பவர் மீளவும் நில்லுங்கள்.

தோல்வி ஆளவே தீதுதவும்.

ஏற்பவர் யாவரும் வெல்லுங்கள்.


இறையின் அன்புத் தூதுதவும்!

ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

ஊர் ஒதுக்கும்!

யோவான்4: 43-44

ஊர் ஒதுக்கும், உறவொதுக்கும்,

உடன் பிறப்பும் நமை ஒதுக்கும்;

பேர் சிறந்தோர் என்றழைக்கும்,

பெருமை வருமுன் ஒதுக்கும்.

யார் ஒதுக்கிக் கை விடினும்,

இறையுண்டு, அவர் ஒதுக்கார்.

நேர் கோடே எளிதிணைக்கும்;

நினைத்து வழி இனி புதுக்கும்!

யாருக்கு மதிப்பு?

அடியரா? ஆண்டவரா?

நற்செய்தி: யோவான் 4:41-42. 41.

அப்பொழுது அவருடைய உபதேசத்தினிமித்தம் இன்னும் அநேகம்பேர் விசுவாசித்து,42. அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி: உன் சொல்லினிமித்தம் அல்ல, அவருடைய உபதேசத்தை நாங்களே கேட்டு, அவர் மெய்யாய்க் கிறிஸ்துவாகிய உலகரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம் என்றார்கள்.

நல்வழி:

வாக்குரைக்கும் அடியருக்கு,

வழங்குகின்ற மதிப்பை,

ஆக்குகின்ற இறைவனுக்கு,

அளிப்பாயா மனிதா?

தூக்கியுன்னை உயர்த்துகின்ற,

தூயவரின் கரத்தை,

போக்குரைத்து உதறுவது,

போதாதோ? இனி வா!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

பிரிவினை வேண்டாம்!

மனிதம் பிரிக்கும் மடையோரே!
நற்செய்தி: யோவான் 4:39-40.

39. நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்குச் சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரீயினுடைய வார்த்தையினிமித்தம் அந்த ஊரிலுள்ள சமாரியரில் அநேகர் அவர்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள்.

40. சமாரியர் அவரிடத்தில் வந்து, தங்களிடத்தில் தங்கவேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள்; அவர் இரண்டுநாள் அங்கே தங்கினார்.

நல்வழி:

இரு பத்து நூறு ஆண்டுகள் முன்பு,

யூதரில் இருந்த  இனவெறியின்,

மறு பதிப்பென்று சாதியை வைத்து,

மனிதம் பிரிக்கும் மடையோரே,

ஒரு குலமாக இணைவீர் என்று,

இயேசு தருகிற  இறையன்பின்,

திருவடி கண்டு, திருந்துவோர்தான், 


தெய்வப் பண்பு உடையோரே! 


ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.