பார்க்க வேண்டும்!

பார்க்கவேண்டும்!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:39-41.

39  இயேசு நின்று, அவனைத் தம்மிடத்தில் கொண்டுவரும்படி சொன்னார்.

40  அவன் கிட்டவந்தபோது, அவர் அவனை நோக்கி:

41  நான் உனக்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்று கேட்டார். அதற்கு அவன்: ஆண்டவரே, நான் பார்வையடையவேண்டும் என்றான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

ஊர் உலகென்று சுற்றித் திரிந்து,

ஒவ்வொரு நாடும் பார்க்கவேண்டும்.

யார் நீ என்று கேட்போர் முன்பு,

உறவு கொண்டுப் பார்க்கவேண்டும்.

நார் நாராக நைந்தவருக்கு,

நன்மை செய்துப் பார்க்கவேண்டும்.

நேர்மை என்ற இறையைக் கண்டு,

நெஞ்சிலமர்த்திப் பார்க்க வேண்டும்!

பார்க்கவேண்டும்!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:39-41.

39  இயேசு நின்று, அவனைத் தம்மிடத்தில் கொண்டுவரும்படி சொன்னார்.

40  அவன் கிட்டவந்தபோது, அவர் அவனை நோக்கி:

41  நான் உனக்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்று கேட்டார். அதற்கு அவன்: ஆண்டவரே, நான் பார்வையடையவேண்டும் என்றான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

ஊர் உலகென்று சுற்றித் திரிந்து,

ஒவ்வொரு நாடும் பார்க்க வேண்டும்.

யார் நீ என்று கேட்போர் முன்பு,

உறவு கொண்டுப் பார்க்க வேண்டும்.

நார் நாராக நைந்தவருக்கு,

நன்மை செய்துப் பார்க்க வேண்டும்.

நேர்மை என்ற இறையைக் கண்டு,

நெஞ்சிலமர்த்திப் பார்க்க வேண்டும்!

ஆமென்.

கண்ணில்லார் யார்?

கண்ணில்லார் யார்?

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:35-38.

35  பின்பு அவர் எரிகோவுக்குச் சமீபமாய் வரும்போது, ஒரு குருடன் வழியருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான்.

36  ஜனங்கள் நடக்கிற சத்தத்தை அவன் கேட்டு, இதென்ன என்று விசாரித்தான்.

37  நசரேயனாகிய இயேசு போகிறார் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது அவன்: இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டான்.

38  முன் நடப்பவர்கள் அவன் பேசாமலிருக்கும்படி அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ: தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று மிகவும் அதிகமாய்க் கூப்பிட்டான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

விண்ணில் ஏறி, விரைந்து இறங்கும்,

வித்தை கற்ற நம்மவர்க்கு,

கண்ணில்லாமல் தவிப்போர் நெஞ்சில்,

கரையும் கண்ணீர் தெரியலையே!

எண்ணிக்கையில் குறைந்தோர் இவரின்,

ஏக்கம் தீர்க்கும் வழிமுறைகள்,

பண்ணும் எவரும் நன்மை காண்பார்;

படைப்பின் புதிரும் புரியலையே!

ஆமென்.

கண்ணீரில் முடிக்காதீர்!

கற்றவராய்ப் பணி செய்யும்!
குற்றமற்றோர் என்றறிந்தும்,

கொண்டு வந்து அடிக்காதீர்.

பெற்றவரும் வெறுக்கின்றார்;

பெரும் பழியைப் பிடிக்காதீர்.

மற்றொரு நாள் தொடர்ந்து வரும்;

மதிப்பிழக்கத் துடிக்காதீர்!

கற்றவராய்ப் பணி செய்யும்;

கண்ணீரில் முடிக்காதீர்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

வன்முறை!

எல்லா அரசுத் துறைகளில் காணும் அடிப்படைத் தவறுகள்தான் காவல்துறையிலும் காணப்படுகின்றன. தவற்றின் தொடக்கத்தைப் பணியாளர் தேர்வில் பார்க்கிறோம். திறன் பார்த்து நேர்மையாய்த் தேர்வு செய்தால், திறமையான பணியாளர்கள் நேர்மையாய்ப் பணியாற்றுவார்கள். அது ஒரு கனாக் காலமாயிற்று!
யாரை எங்கே பணியமர்த்தினால் அமைதி நிலவும் எனத்தெரிந்து, முன்பு பணியமர்த்தினார்கள். இன்று, ஆளுங்கட்சி அரசியலுக்கு, அடிபணிந்து நடப்பவர்கள், சாதிக்காரர்கள், காசு கொடுத்து இடமாற்றம் பெறுபவர்கள் என்று பணி நியமனங்கள் இருப்பதால், சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாம் கானல் நீராயிற்று.

சட்டம் ஒழுங்கை நிலை நாட்டவும், குற்றங்களைத் தடுக்கவும், குற்றவாளிகளைப் பிடித்துச் சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்தவும், வன்முறை ஓன்றுதான் வழியென்று நாமும் நமது காவல்துறையும் நினைப்பது பெருந்தீங்காயிற்று.

அடி, உதை, சித்திரவதை, கொலை என்றில்லாமல், குற்றந்தடுக்கவும், குற்றவாளிகளைப் பிடிக்கவும் இயலும். ஆனால் முயலவில்லை!

குற்றம் புரியாத ஒருவரை, குற்றவாளியாய்க் கொண்டுவந்து அடைப்பது, கொடுமையிலும் கொடுமையென்று, இப்போதாவது நாம் உணரத் தொடங்கலாமே!

எதிர்காலம் ஒரு புதிர்காலம்!

எதிர்காலம் ஒரு புதிர்காலம்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:31-34.

31  பின்பு அவர் பன்னிருவரையும் தம்மிடத்தில் அழைத்து: இதோ, எருசலேமுக்குப் போகிறோம், மனுஷகுமாரனைக் குறித்துத் தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்டவைகளெல்லாம் நிறைவேறும்.

32  எப்படியெனில், அவர் புறஜாதியாரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டு, பரியாசமும் நிந்தையும் அடைந்து, துப்பப்படுவார்.

33  அவரை வாரினால் அடித்து, கொலை செய்வார்கள்; மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடே எழுந்திருப்பார் என்றார்.

34  இவைகளில் ஒன்றையும் அவர்கள் உணரவில்லை; அவைகளின் பொருள் அவர்களுக்கு மறைவாயிருந்தது, அவர் சொன்னவைகளை அவர்கள் அறிந்துகொள்ளவில்லை.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

எதிர் கொண்டழைக்கும் இறப்பின் பொழுதை,

யார்தான் முன்பே அறிந்திருப்பார்?

புதிர் என்றழைக்கும் இயேசுவின் சாவை, 

புனிதர் அவரோ தெரிந்திருந்தார். 

கதிர் கண்டறியும் பயிரின் முதிர்வை;

கற்றவர் என நாம் காத்திருப்போம்.

அதுவரைவேண்டும் நம்மில் பொறுமை;

அவர்போல் அன்பில் பார்த்திருப்போம்!

ஆமென்.

இழப்பு இல்லை!

இழப்பு இல்லை, இறையே!

கிறித்துவின் வாக்கு:18:28-30.

28  அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி: இதோ, நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு, உம்மைப் பின்பற்றினோமே என்றான்.

29  அதற்கு அவர்: தேவனுடைய ராஜ்யத்தினிமித்தம் வீட்டையாவது, பெற்றாரையாவது, சகோதரரையாவது, மனைவியையாவது, பிள்ளைகளையாவது விட்டுவிட்ட எவனும்,

30  இம்மையிலே அதிகமானவைகளையும், மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடையாமற்போவதில்லையென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

அளந்தளிக்கும் இறைமுன் சென்று,

அடியன் தந்தது என்பதுவும்,

இழந்துபோன இன்பம் என்று,

இன்னொரு கணக்கெழுதுவதும்,

வளர்ந்து நிற்கும் பலரிடம் இன்று,

வாடாதிருக்கும் குறையாகும்.

தளர்ந்து போகாதளிப்போம் நன்று.

தருவது யாவும் இறையாகும்!

ஆமென்.

யாரால் கூடும்?

யாரால் முடியும்? 
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18 :26-27.

26  அதைக் கேட்டவர்கள்: அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்றார்கள்.

27  அதற்கு அவர்: மனுஷரால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

மண்ணுள் சென்று பொன்னை எடுத்தோம்;

மறைந்திருந்த கனிவளம் கொடுத்தோம்.

விண்ணில் சென்று நிலவில் நடந்தோம்;

வேறுகோளமும் நோக்கிக் கடந்தோம்.

எண்ணம் போன்று யாவும் முடித்தோம்;

எதைக்கேட்டாலும் அதைப் பிடித்தோம்.

ஒன்றை மட்டும் முடியாதென்றோம்;

இயேசு முடித்தார், மீட்படைந்தோம்!

ஆமென்.

ஊசிக் காதும் ஒட்டகமும்!

ஊசிக் காதில் நுழைவதற்கு!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:24-25.

24  அவன் மிகுந்த துக்கமடைந்ததை இயேசு கண்டு: ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது.

25  ஐசுவரியவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப்பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

ஓடிக் குதிக்கும்  ஒட்டகம் ஓன்று,

ஊசிக் காதில் நுழைவதற்கு,

பாடிக் கொண்டு வந்தது கண்டு,

பார்த்தோர் வியந்து நின்றாராம்.

தேடிச் சேர்த்த செல்வம் கொண்டு,

தெய்வ அரசைப் பிடிப்பதற்கு,

கோடிக் கணக்கில் மக்கள் உண்டு.

கிறித்தோ முடியாதென்றாராம்!

ஆமென்.

ஒரு மூலையிலிருந்து உலகைப் பார்க்கிறேன். எண்: 1

ஒரு மூலையிலிருந்து உலகைப் பார்க்கிறேன்!எண்:1.


எத்தனை காலமாய் இம்மனித இனம் வாழ்கிறது, என்றும் எனக்குத் தெரியாது. 
அத்தனை கால வரலாறு கற்றாலும் எனக்குப் புரியாது. இத்தனை ஆண்டுகள், என் பெற்றோர், என் ஆசிரியர், நான் கற்ற நூல்கள், இவைகளுக்கு மேலாக என்னை நடத்தும் இறையாவியர் எனக்குச் சொல்லித்தந்த உண்மையை, மொத்தமாய் எழுத இயலாவிட்டாலும், ஒரு மூலையிலிருந்து உலகை, ஒரு கோணத்தில் நான் பார்ப்பதையே, எழுதுகிறேன்.
கிறித்து பிறப்பிற்கு முற்பட்ட காலத்திலும், கிறித்து பிறந்தபின் வந்த இருபது நூற்றாண்டுகளிலும், உணர்ந்தோ, உணராமலோ, ஓருண்மையை உலகோர் சொல்வார்கள்.
“இறைவனின் முன்பு யாவரும் ஒன்றே”
இறைவனின் பார்வையில், இந்நாட்டான், அந்நாட்டான் என்றும் இல்லை; இவ்வினத்தான், அவ்வினத்தான் என்றும் இல்லை; ஏழை என்றும் செல்வன் என்றும் இல்லை; ஆண் வேறு,  பெண் வேறு என்றும் இல்லை. யாவரும் ஒன்றே. யாவரும் ஓருதிரத்திலிருந்து வந்தவரே, (அப் 17: 26)
இறைவனும் மனிதரைப் பிரிக்கவில்லை; இறைவனின் படைப்புகளும் பிரிக்கவில்லை. கதிரவன் கண்ணிலும் யாவரும் ஒன்றே. காற்று, மழை, நெருப்பிலும் யாவரும் ஒன்றே.  

இத்தனை ஆண்டுகளாய் எத்தனையோ பேர் இதை எடுத்துச் சொல்லியும், எண்ணற்றச் சட்டங்கள் வலியுறுத்தியும், எல்லா நாட்டு நடுவர் மன்றங்கள் தீர்ப்பு எழுதியும், மனிதர்கள் ஒருவரை உயர்த்தியும், மற்றொருவரைத் தாழ்த்தியுமே பார்க்கிறார்கள். வென்றவர், தோற்றவரைத் துரத்தி விட்டதும் உண்டு; தோற்றவர், வென்றவரால் அடிமைப்பட்டதும் உண்டு. வெளிநாட்டார் வந்து அடிமையாக்கியதும் உண்டு. உள்நாட்டிலே தம் நாட்டாரை அடிமையாக்குவதும் உண்டு. நாட்டுப் பற்று என்ற பெயரால், பிற நாட்டை எதிரியாய்ப் பார்ப்பவரும், தம் நாட்டு மக்களையே இணையாய் எண்ணாமல், தாழ்த்துவதும் உண்டு. அடிமையாய் நடத்துவதும் உண்டு. இறைவனின் பெயரைச் சொல்பவரும் இக்கூட்டத்தில் இருப்பது வருத்தமான ஓன்று.
எண்ணற்றோர் சொல்லி வந்த உண்மையை யாரும் கேளாததினால், இன்று கொரோனா சொல்லித் தருகிறது. அதன் கண்ணில் ஏழை, செல்வன் என்று வேறுபாடும் இல்லை; இந்தியா சீனா என்று வேறு நாடும் இல்லை. எல்லோரும் ஒன்றே. ஆணில்லை, பெண்ணில்லை; அனைவரும் ஒன்றே. 
அழிக்கும் தொற்று நோயே அனைவரையும் ஒன்றாய்ப் பார்க்கும்போது, ஆக்கும் திறமைகொண்ட மானிடா நீ ஏன் பிறரைப் பிரித்துப் பார்க்கிறாய்? உன்னை உயர்ந்தவன் என்றும், முன் நிற்பாரைத் தாழ்ந்தவன் என்றும் உன் இறுமாப்பில் ஏன் உரைக்கிறாய்?

ஓடம் ஒருநாள் வண்டியில் ஏறும்; 

வண்டியும் ஒருநாள் ஓடம் ஏறும். 

மூடம் ஒழிய, இறையைப் பாரும்;

முன்னிற்பாரை மதிக்கப் பாரும்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

விற்போமா?

விற்று விட்டு வா!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:22-23.

22  இயேசு அதைக் கேட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு; உனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் விற்றுத் தரித்திரருக்குக் கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்திலே உனக்குப் பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு என்னைப் பின்பற்றிவா என்றார்.

23  அவன் அதிக ஐசுவரியமுள்ளவனானபடியினால், இதைக் கேட்டபொழுது, மிகுந்த துக்கமடைந்தான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

விட்டுவிட்டே வரவில்லை;

விற்றுவிட்டுத் தருவோமா?

பட்டு மெத்தை படுக்கையிலும்,

பணம் உண்டு, விடுவோமா?

தட்டுகின்ற இயேசுயென்றால்,

தங்கத்திலும் தருவோம் நாம்.

வட்டிலிலே உணவு இல்லா 

வறியரெனில் கொடுப்போமா?

ஆமென்.