கறுப்புப் பணம்!

கறுப்புப் பணமும் கடவுள் அருளும்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 16:9.
9   நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் மாளும்போது உங்களை நித்தியமான வீடுகளிலே ஏற்றுக் கொள்வாருண்டாகும்படி, அநீதியான உலகப்பொருளால் உங்களுக்குச் சிநேகிதரைச் சம்பாதியுங்கள்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:
கணக்கில் வராத கறுப்புப் பணத்தை,
கடவுள் அருவருப்பென்றாலும்,
உணவுக்கென்று தவிக்கும் ஏழை 
உண்ணப் பெற்றால், ஏற்கின்றார்.
பணத்தால் வாங்க இயலா அருளை,
பரமன் விற்காவிட்டாலும்,
மனத்தால் கொண்ட மாற்றம் கண்டு,
மகிழும் நட்பில் சேர்க்கின்றார்!
ஆமென்.