தேடும் இறைவன்!

தேடும் இறைவன்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 19: 10.

10  இழந்துபோனதைத் தேடவும் இரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:

தேடும் இறைவன்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 19: 10.

10  இழந்துபோனதைத் தேடவும் இரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:

காணாமற் போன பிள்ளையைத் தேடி,
காட்டில் அலையும் பெற்றோர்போல்,
நாணாமற் சென்ற, நல் நெஞ்சற்ற,
நம்மையும் இயேசு தேடுகிறார்.
பேணாமற் போகும் பெரும்பிழை புரிதல்,
பெற்றோர் சிலரில் இருந்தாலும்,
கோணாத நேர்மை கொண்ட இறையோ,
கொடுப்பார் மீட்பு, நாடுகிறார்!
ஆமென்.