செயல்களை நம்புவோமே!

பார்ப்பதைப் புரிந்து நம்புவோமே!
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 3:28-30.
“உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். தூய ஆவியாரைப் பழித்து உரைப்பவர் எவரும் எக்காலத்திலும் மன்னிப்புப்பெறார்; அவர் என்றென்றும் தீராத பாவத்திற்கு ஆளாவார். ஆனால் மக்களுடைய மற்றப் பாவங்கள், அவர்கள் கூறும் பழிப்புரைகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். ‘ ‘ இவனைத் தீய ஆவி பிடித்திருக்கிறது ‘ என்று தம்மைப் பற்றி அவர்கள் சொல்லி வந்ததால் இயேசு இவ்வாறு கூறினார்.”
நற்செய்தி மலர்:
நற்செய்தி நாங்கள் கொடுக்கையிலே,
நம்ப மறுக்கும் நண்பர்களே,
அற்புதச் செயல்களின் வடிவினிலே,
ஆண்டவர் வாக்கு ஒலிக்கிறதே!
பொற்பரன் ஆவியர் பணிகளிலே,
புரிவோம் இறைவன் அன்பினையே!
பற்பல விளக்கங்கள் தேவையில்லை;
பார்ப்பதைப் புரிந்து நம்புவமே!
ஆமென்.

நற்செய்தி மாலை's photo.

யார் முதலில் வணங்கவேண்டும்?

​வணக்கம், வாழ்த்துகள்!

சிறியோர்தான் பெரியோரை முதலில் வணங்க வேண்டும் என்ற ‘சிந்தை’ கொண்ட நாடு, நம்நாடு. ஆனால், வருபவர்தான் முதலில் வணங்க வேண்டுமென்று, அரேபியப் பண்பு எனக்குக் கற்றுத் தந்தது. கிறித்தவத் திருமறையோ, “கனம் பண்ணுவதில், முந்திக் கொள்ளுங்கள்” என்றுகூறி, சிறியவர்-பெரியவர் வேறுபாடு எண்ணாது,முதலில் வணங்கச் சொல்கிறது. கிறித்துவும் தமது அடியாரை முந்திக்கொண்டு வாழ்த்தியதை யோவான் நற்செய்தியில் (20-ஆம் அதிகாரத்தில்) பார்க்கிறோம். இப்படி வாழ்த்தி வணங்குபவர்கள் இன்றும் உண்டு. இருப்பினும், இந்தப் பண்பு, இயேசுவின் அடியாரிடம் இன்னாளில் குறைந்தே வருகிறது!
நன்றி, நல்வாழ்த்துகள்.

நம்மை விடவும் வலியோன்!


​நம்மை விடவும் வலியோன்!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 3:27

“முதலில் வலியவரைக் கட்டினாலன்றி அவ்வலியவருடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்து அவருடைய பொருள்களை எவராலும் கொள்ளையிட முடியாது; அவரைக் கட்டி வைத்த பிறகுதான் அவருடைய வீட்டைக் கொள்ளையிட முடியும்.”
நற்செய்தி மலர்:
நம்மை விடவும் வலியோன் ஒருவன் 
நம்மில் உள்ளான், அறிவீரா?
நன்மை செய்ய தன்னை இழப்பான்; 
நாடும் இறையைத் தெரிவீரா?
பொம்மை போன்றுத் தலையை ஆட்டி,
போக்கு சொல்லல் விடுவீரா?
பொய்மை விட்டு, உண்மை காண, 
புனிதன் இயேசுவைத் தொடுவீரா?
ஆமென்.

வேண்டாம் பிளவு!

வேண்டாம் பிளவு!
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 3:26
“சாத்தான் தன்னையே எதிர்த்து நின்று பிளவுபட்டுப் போனால் அவன் நிலைத்து நிற்க முடியாது. அதுவே அவனது அழிவு.”
நற்செய்தி மலர்:
பிரித்து ஆளும் பிசாசுகூட 
பிளவைத் தன்னில் விரும்பானே.
எரித்துபோடும் நெருப்பும்கூட
இணைப்பால் வந்த பயன்தானே.
சிரித்து மயக்கி பிரிக்க வந்தால்,
செயலைக் கொஞ்சம் நினைப்பீரே.
விரித்து வைக்கும் வாக்கினாலே,
வேண்டும் இணைப்பை அணைப்பீரே!
ஆமென்.

ஒளி பரவட்டும்!

ஒளி பரவுக என்றே உரைத்து,

உலகப் பணியைத் தொடங்கினார் இறையே.
வளி பரவுதல் நாமும் தெரிந்து,
வறியோர்க்கறிவை வழங்குவோம் முறையே.
தெளிவடைவோர் கொஞ்சமே எனினும்,
தேடுவோருக் கில்லை குறைவே..
புளி எடுத்து மாவில் பிசைந்தால்,
புசிக்கும் அப்பம் ருசிக்கும் நிறைவே!
ஆமென்.
-கெர்சோம் செல்லையா.

இணைக்கும் ஆவியர்!

​நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 3:23-25.

“ஆகவே அவர் அவர்களைத் தம்மிடம் வரவழைத்து அவர்களுக்கு உவமைகள் வாயிலாகக் கூறியது: ‘ சாத்தான் சாத்தானை எப்படி ஓட்ட முடியும்? தனக்கு எதிராகத் தானே பிளவுபடும் எந்த அரசும் நிலைத்து நிற்க முடியாது. தனக்கு எதிராகத் தானே பிளவுபடும் எந்த வீடும் நிலைத்து நிற்க முடியாது.”
நற்செய்தி மலர்:
பிணக்கம், பிரிவு, பிளவுகளெல்லாம்
பிசாசின் வேலை, புரிந்திடுவீரே.
இணக்கம், உறவு, சேர்த்தலெல்லாம்
இறையின் பணியாம், தெரிந்திடுவீரே.
மணக்கும் கிறித்தவ பணிகளிலெல்லாம்
மனிதரை இணைப்பவர் ஆவியராமே.
உணர்ந்தால் நன்மை; இதுவே உண்மை;
ஒற்றுமை வெறுப்பின் பாவியராமே!
ஆமென்.

பேய்களின் தலைவன்!

​பேய்களின் தலைவன்!
நற்செய்தி மலர்: மாற்கு 3:21-22.
“அவருடைய உறவினர் இதைக் கேள்விப்பட்டு, அவரைப் பிடித்துக்கொண்டுவரச் சென்றார்கள். ஏனெனில் அவர் மதிமயங்கி இருக்கிறார் என்று மக்கள் பேசிக் கொண்டனர். மேலும், எருசலேமிலிருந்து வந்திருந்த மறைநூல் அறிஞர், ‘ இவனைப் பெயல்செபூல் பிடித்திருக்கிறது ‘ என்றும் ‘ பேய்களின் தலைவனைக் கொண்டே இவன் பேய்களை ஓட்டுகிறான் ‘ என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர்.”
நற்செய்தி மலர்:
பேய்களின் தலைவன் என்றும் விளிப்பார்;
பித்தம் பிடித்தோன் என்றும் பழிப்பார்.
வாய்மொழியாலே வறுத்து எடுப்பார்.
வரம்பினைமீறி வன்முறை தொடுப்பார்.
நாய்களைப் போன்று இவரும் குரைப்பார்;
நன்றியை மட்டும் காட்ட மறுப்பார்.
தாயினும் சிறந்த தந்தையின் மகன்தான், 
தாங்கி நம்மை இவரிடம் மீட்பார்!
ஆமென்.

உண்பதே வாழ்க்கை என்போர் உலகில்…..

உண்ண மறந்த ஊழியர்!
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 3:20.
“அதன்பின் இயேசு வீட்டிற்குச் சென்றார். மீண்டும் மக்கள் கூட்டம் வந்து கூடியதால் அவர்கள் உணவு அருந்தவும் முடியவில்லை.”
நற்செய்தி மாலை:
உண்பதே வாழ்க்கை என்போர் உலகில்,
ஊணினை மறந்து உழைப்பவர் யார்?
விண்ணையும் துறந்து, வீதியில் வந்து,
விருந்து படைக்கும் மறைமகனார்.
பண்பிலார் நடுவில் வாழும் நம்மை,
பரிவாய் விருந்திற்கழைப்பவர் யார்?
எண்ணிட இயலா வகைகளில் ஈந்து,
என்றும் தந்திடும் இறைமகனார்!
ஆமென்.

காட்டிக் கொடுத்த யூதாசும்…

காட்டிக் கொடுத்த யூதாசும்…

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 3:16-19.
“அவர் ஏற்படுத்திய பன்னிருவர் முறையே, பேதுரு என்று அவர் பெயரிட்ட சீமோன், செபதேயுவின் மகன் யாக்கோபு, யாக்கோபின் சகோதரரான யோவான் – இவ்விருவருக்கும் ‘இடியைப் போன்றோர்’ எனப் பொருள்படும் பொவனேர்கேசு என்று அவர் பெயரிட்டார். – அந்திரேயா, பிலிப்பு, பர்த்தலமேயு, மத்தேயு, தோமா, அல்பேயுவின் மகன் யாக்கோபு, ததேயு, தீவிரவாதியாய் இருந்த சீமோன், இயேசுவைக் காட்டிக் கொடுத்த யூதாசு இஸ்காரியோத்து என்போர் ஆவர்.”
நற்செய்தி மலர்:
காட்டிக் கொடுத்த யூதாசும் 
கடவுள் பணிக்கு வந்தவனே.
வீட்டைத் துறந்து உழைப்பதற்கு,
விரும்பி தன்னைத் தந்தவனே.
நோட்டம் காசில் வைத்ததினால்,
நேர்மை இழந்து போனானே.
வேட்டைக்கார ஊழியர்போல்,
கேட்டின் மகன் ஆனானே!
ஆமென்.

பெண்மையே வாழ்க!

"இன்று உலக பெண்கள்<br />
தினமாமே ................</p>
<p>                    - #CartoonHasifkhan"
தாயை நினைத்துப் பார்ப்போம்;
தமக்கை, தங்கையும் சேர்ப்போம்.
வாய்த்த துணையுள் மகிழ்வோம்;
வாழ்க பெண்மை, புகழ்வோம்!
-கெர்சோம் செல்லையா.