எப்படி மனிதர் செயல் புரிந்தாரோ,

யார் யாருக்குத் தீங்கிழைத்தாரோ,

அப்படி அவரும் அடைந்தது காட்டும்,

அறிவுத் திருமறை வாசிப்பீரே.

இப்படி நம்மைத் திருத்தியமைக்கும்,

இதுவே வாழ்வு என்றும் உணர்த்தும்,

செப்பிட இயலா ஆசிகள் நிறைந்த,

செயல்வழி நூலிதை நேசிப்பீரே!

(நீதித் தலைவர்கள்: 1:1-7;8:30-9:57)

May be a graphic of 1 person and text that says 'ADONI BEZEK THE KING WHO MUTILATED HIS ENEMIES'