தாங்கும் இறைவன்!


​படைத்தவர் நம்முடன் வருவது பாரீர்!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:40-41.

“பின் அவர் அவர்களை நோக்கி, ‘ ஏன் அஞ்சுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இல்லையா? ‘ என்று கேட்டார்.41 அவர்கள் பேரச்சம் கொண்டு, ‘ காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகின்றனவே! இவர் யாரோ! ‘ என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொண்டார்கள்.”
நற்செய்தி மலர்:
ஆழ் கடலில் அமிழும் சூழல்;
ஆயினும் இயேசுவின் அருள் நம்முள்ளில்.
பாழ் பட்டோம் எனப்பதறாதீர்.
படைத்தவர் நம்முடன் இருப்பது பாரீர்!
வாழ்விழந்தோர் என்றவர் இன்று,
வாழும் உயர்நிலை கண்டு அறிவீர்.
தாழ்விடத்தில் விழுந்த இவனும்,
தாங்கும் இறையால் எழுந்ததைத் தெரிவீர்!
ஆமென். 

விடுதலை நாள் வாழ்த்துகள்!

விடுதலை நாள் வாழ்த்துகள்!

விடுதலை என்று முழங்கிடுவோம்;
வேண்டாம், குடியை விட்டிடுவோம்.
கெடுதலைக் கொணரும் வெறியத்தைக்
கீழே ஊற்றிக் கொட்டிடுவோம்.

எடுத்துரைக்கும் இவனுந்தான்,
என்றோ ஒருநாள் விட்டதினால்,
கொடுத்து உயர வளர்ந்திட்டான்;
குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்திட்டான்.
விடுதலை என்று முழங்கிடுவோம்;
வேண்டாம் குடியை விட்டிடுவோம்!

அடுத்து நிற்கும் குழந்தைகளின்
அழகிய முகத்தைக் கண்பாரும்.
படுத்து புரள்வதை விட்டுவிட்டு,
பாரதம் எழும்ப நீர் வாரும்!
விடுதலை என்று முழங்கிடுவோம்;
வேண்டாம் குடியை விட்டிடுவோம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

நற்செய்தி மாலை's photo.

அனைத்துமே கீழடங்கும்!


​அனைத்துமே கீழடங்கும்!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:39

“அவர் விழித்தெழுந்து காற்றைக் கடிந்து கொண்டார். கடலை நோக்கி, ‘ இரையாதே, அமைதியாயிரு ‘ என்றார். காற்று அடங்கியது; மிகுந்த அமைதி உண்டாயிற்று.”
நற்செய்தி மலர்:
காற்றடங்கும், கடலடங்கும்,
கடும் புயலும் வலுவடங்கும்,
நேற்று நம்மைத் தூற்றியவர்
நெய்த பழிச் சொல்லடங்கும்.
ஏற்றமிகு இறைமகனார்
இயம்புகின்ற வாக்கின் முன்,
ஆற்று வெள்ளம் ஓடுதல் போல்,
அனைத்துமே கீழடங்கும்!
ஆமென்.

அன்பே சட்டமாகட்டும்!

அன்பே சட்டமாகட்டும்!
உயிருக்கென்று உயிரை எடுக்கும்,
ஓட்டைச் சட்டம் ஒழியட்டும்.
கயிறை இன்று கழற்றி விடுக்கும்,
கனிந்த அன்பே வழியட்டும்.
பயிராய் நெஞ்சில் பண்பை வளர்க்கும்
பயின்றோர் வாக்கு ஆளட்டும்.
அயராதுழைப்போம், அன்பே வாழும்;
அதுவே, சட்டம் ஆகட்டும்!
-கெர்சோம் செல்லையா.

அலறிட வேண்டாம்!

அலறிட வேண்டாம்!
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:35-38.
“அன்றொரு நாள் மாலை நேரம். இயேசு சீடர்களை நோக்கி, ‘ அக்கரைக்குச் செல்வோம், வாருங்கள் ‘ என்றார். அவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை அனுப்பிவிட்டு, படகில் இருந்தவாறே அவரைக் கூட்டிச் சென்றார்கள். வேறு படகுகளும் அவருடன் சென்றன.அப்பொழுது ஒரு பெரும் புயல் அடித்தது. அலைகள் படகின் மேல் தொடர்ந்து மோத, அது தண்ணீரால் நிரம்பிக் கொண்டிருந்தது.அவரோ படகின் பிற்பகுதியில் தலையணை வைத்துத் தூங்கிக்கொண்டிருந்தார். அவர்கள், ‘ போதகரே, சாகப்போகிறோமே! உமக்குக் கவலையில்லையா? ‘ என்று சொல்லி அவரை எழுப்பினார்கள்.”
நற்செய்தி மலர்:
இயற்கை விதியும்,
இறையைக் கேட்கும்.
செயற்கைச் சதியும்,
சொல்லால் அடங்கும்.
அயர்ந்தார் என்று,
அலறுதல் வேண்டாம்.
பயனைப் பெறுவோம்,
பற்றைக் கொண்டாம்!
ஆமென்.

நற்செய்தி மாலை's photo.

அப்துல் கலாம்

அப்துல் கலாம்!
இப்படியும் ஒருவர்
இந்தியனாய் வாழ்ந்தார்.
அப்படியே தமிழர்,
அறிவாலே வாழ்வார்!
எப்படித்தான் இயலும்
என்றின்று கேட்போரே,
அப்துலைப் பாருங்கள்;
ஆண்டவர் அருள்வார்!
-கெர்சோம் செல்லையா.

வரமருளும்!

வரமருளும்!
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:33-34.
“அவர்களது கேட்டறியும் திறமைக்கு ஏற்ப, அவர் இத்தகைய பல உவமைகளால் இறைவார்த்தையை அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து வந்தார். உவமைகள் இன்றி அவர் அவர்களோடு பேசவில்லை. ஆனால் தனிமையாக இருந்தபோது தம் சீடருக்கு அனைத்தையும் விளக்கிச் சொன்னார்.”
நற்செய்தி மலர்:
தன்னிலை அறியா மனிதருக்குத் 
தவற்றை உணர்த்தும் வாக்கருளும்.
அன்னியர் என்று அகலாது,
அன்புடன் அணைக்கும் நாக்கருளும்.
என்னிலை யுற்றோர் என்றறிந்து,
எடுத்துச் சொல்லும் திறனருளும்.
முன்னிலே காணும் எளியருக்கு,
முதலில் உதவிட வரமருளும்!
ஆமென்.

நன்மை விதைப்போம், வாரும்!


​நன்மை விதைக்க வாரும்!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:30-32.

“மேலும் அவர், ‘ இறையாட்சியை எதற்கு ஒப்பிடலாம்? அல்லது எந்த உவமையால் அதை எடுத்துச் சொல்லலாம்? அது கடுகு விதைக்கு ஒப்பாகும். அது நிலத்தில் விதைக்கப் படும்பொழுது உலகிலுள்ள எல்லா விதைகளையும்விடச் சிறியது. அது விதைக்கப்பட்டபின் முளைத்தெழுந்து எல்லாச் செடிகளையும் விடப் பெரிதாகி, வானத்துப் பறவைகள் அதன் நிழலில் தங்கக் கூடிய அளவுக்குப் பெருங்கிளைகள் விடும் ‘ என்று கூறினார்.”
நற்செய்தி மலர்:
ஒன்றுமில்லை என்று,
ஒளிந்திருந்தேன் நானும்;
இன்று காணும் யாவும்,
இறையின் ஈவு ஆகும்.
தொன்று தொட்டு தெய்வம்,
தொகுக்கும் செயலைப் பாரும்.
நன்று என்று கொண்டு,
நன்மை விதைக்க வாரும்!
ஆமென்.

வித்திட்டவன் ஆனாலும்…..

​விளையும் வகை நானறியேன்!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:26-29.

“தொடர்ந்து இயேசு, ‘ இறையாட்சியைப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம்: நிலத்தில் ஒருவர் விதைக்கிறார். அவர் எதுவும் செய்யாமலே நாள்கள் நகர்ந்து செல்கின்றன. அவருக்குத் தெரியாமல் விதை முளைத்து வளருகிறது. முதலில் தளிர், பின்பு கதிர், அதன் பின் கதிர் நிறைய தானியம் என்று நிலம் தானாகவே விளைச்சல் அளிக்கிறது. பயிர் விளைந்ததும் அவர் அரிவாளோடு புறப்படுகிறார்; ஏனெனில் அறுவடைக் காலம் வந்துவிட்டது ‘ என்று கூறினார்.”
நற்செய்தி மலர்:
வித்திட்டவன் ஆனாலும்,
விளையும் வகை நானறியேன்.
முத்து முத்தாய் மணிக்கதிர்கள், 
முதிருவதைக் காண்கின்றேன்.
இத்தரையில் இறையரசும் 
இப்படித்தான் வளர்கிறதே.
கொத்து கொத்தாய் அறுப்போமே;
கிறித்துசொல் உ ரைப்போமே!
ஆமென்.

அளக்கிற அளவு!

அளக்கிற அளவு!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4: 24-25.
“மேலும் அவர், ‘ நீங்கள் கேட்பதைக் குறித்துக் கவனமாயிருங்கள். நீங்கள் எந்த அளவையால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவையால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்; இன்னும் கூடுதலாகவும் கொடுக்கப்படும். ஏனெனில், உள்ளவருக்குக் கொடுக்கப்படும்; இல்லாதவரிடமிருந்து உள்ளதும் எடுக்கப்படும் ‘ என்று அவர்களிடம் கூறினார்.”
நற்செய்தி மலர்:
எந்த அளவில் அளக்கின்றேன்,
என்பதை அறிந்த இறைமகனே,
இந்த நாளில் என் குறையை,
அறிக்கை செய்து அளப்பேனே!
உந்தன் அளவின் பெருந்தன்மை 
உள்ளில் ஊறி வெளிவரவே,
பைந்தமிழில் பாடுகின்றேன்;
பழியை நீக்கி, அளந்திடுமே!
ஆமென்.