நம்புவோம் நற்செய்தியை

இறைமகன் வாக்கைக் கேட்போமா?
இனிய வாழ்வைப் பெறுவோமா?
நல்வாழ்த்து:
பார்வை அற்றோர் பார்த்திட வேண்டும்;
படைத்தவர் வாக்கை ஓதுகிறேன்.
நேர்மை பெற்று நிமிர்ந்திட வேண்டும்;
நெருப்புக் கனலை ஊதுகிறேன்.
கோர்வையாக்கிக் கொடுத்திட அறியேன்.
குறைகள் உண்டு, வாடுகிறேன்.
ஆர்வம் கொண்டு செய்யும் தொண்டு;
ஆண்டவர்க்கென்று  பாடுகிறேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:1-2.
இயேசு துன்புற்று இறத்தலும் உயிர்த்தெழுதலும்.
இயேசுவைக் கொல்ல சதித்திட்டம்.
“இயேசு இவ்வாறு உரையாற்றி முடித்த பின்பு தம் சீடரிடம், ‘ பாஸ்கா விழா இரண்டு நாள்களில் வரவிருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அப்பொழுது மானிட மகன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கெனக் காட்டிக்கொடுக்கப் படுவார் ‘ என்றார்.”
நல்வாழ்வு:
பழுதிலா ஆட்டைப் பலியாய் வெட்டிப்
பாவம் போக்கினார் அன்று.
தொழுதிடும் அடியார் தூய்மையாவார்,
தெய்வப் பலியில் இன்று!
அழுது புலம்பும் நிலையை விட்டு,
ஆண்டவர் வழியை நம்பு.
எழுதிய வாக்கை ஏற்பவருக்கு,
இயேசு தருவார் மீட்பு!
ஆமென்.

நல்வாக்கு

வாழவைக்கும் வாக்கு!

 நல்வாழ்த்து:
அறிய இயலா இறைவனே,
அறிந்திட உம்மை வாழ்த்துகிறேன்.
சிறிய குழந்தைபோல் நானே
சீர்பட என்னைத் தாழ்த்துகிறேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:44-46.
“அதற்கு அவர்கள், ‘ ஆண்டவரே, எப்பொழுது நீர் பசியாகவோ, தாகமாகவோ, அன்னியராகவோ, ஆடையின்றியோ, நோயுற்றோ, சிறையிலோ இருக்கக் கண்டு உமக்குத் தொண்டு செய்யாதிருந்தோம்? ‘ எனக் கேட்பார்கள். அப்பொழுது அவர், ‘ மிகச் சிறியோராகிய இவர்களுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்யவில்லையோ அதை எனக்கும் செய்யவில்லை என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் ‘ எனப் பதிலளிப்பார். இவர்கள் முடிவில்லாத் தண்டனை அடையவும் நேர்மையாளர்கள் நிலை வாழ்வு பெறவும் செல்வார்கள். ” 
நல்வாழ்வு:
இல்லார் வடிவில் இறைவன் வருவார்;
நல்லார் அறிந்து நன்மை செய்வார்.
கல்லார் அறியார், கடவுளை மறுப்பார்;
பொல்லாராகிப் போக்கிடம் இழப்பார்!
ஆமென்.

இறைவாக்கு இனிய வாக்கு!

இனிய வாக்கு இறைவனின் வாக்கு!

நல்வாழ்த்து:
எள்ளி நகையாடும்
எதிரி முன்னிலையில்
எனக்கு அச்சமில்லை;
என்னேசு என்னுடனே.
தள்ளி விடும் மாந்தர்
தவறாய் நோக்குகையில்,
தாழ்ச்சி அடைவதில்லை;
தலைவனைப் போற்றினேனே!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:41-43.
“பின்பு இடப்பக்கத்தில் உள்ளோரைப் பார்த்து, ‘ சபிக்கப் பட்டவர்களே, என்னிடமிருந்து அகன்று போங்கள். அலகைக்கும் அதன் தூதருக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற என்றும் அணையாத நெருப்புக்குள் செல்லுங்கள். ஏனெனில் நான் பசியாய் இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு உணவு கொடுக்கவில்லை; தாகமாயிருந்தேன், என் தாகத்தைத் தணிக்கவில்லை.நான் அன்னியனாய் இருந்தேன், நீங்கள் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. ஆடையின்றி இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு ஆடை அளிக்கவில்லை. நோயுற்றிருந்தேன், சிறையிலிருந்தேன், என்னைக் கவனித்துக் கொள்ளவில்லை ‘ என்பார்.”
 
நல்வாழ்வு:
பசிக்கு உணவளிப்போம்;
பருகிட நீர் கொடுப்போம்.
வசிக்க இடம் தருவோம்;
வாழ வழியுரைப்போம்.
புசிக்கும் ஏழையரின்
புன்னகை நெஞ்சந்தான்,
ருசிக்கும் இறையன்பு;
என்றும் நினைந்திடுவோம்!
ஆமென்.

கேட்போமா இறைவாக்கு!

இனிய வாழ்வு தரும் இறைவாக்கு!

 நல்வாழ்த்து!
உயிர்த்த இயேசுவை வாழ்த்துகிறேன்;
உயிராயிருப்பதால் வாழ்த்துகிறேன்.
பயிற்சிக்காகத் துன்பங்கள்
பரிசாய் வரினும் வாழ்த்துகிறேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:37-40.
”அதற்கு நேர்மையாளர்கள் ‘ ஆண்டவரே, எப்பொழுது உம்மைப் பசியுள்ளவராகக் கண்டு உணவளித்தோம், அல்லது தாகமுள்ளவராகக் கண்டு உமது தாகத்தைத் தணித்தோம்? எப்பொழுது உம்மை அன்னியராகக் கண்டு ஏற்றுக் கொண்டோம்? அல்லது ஆடை இல்லாதவராகக் கண்டு ஆடை அணிவித்தோம்? எப்பொழுது நோயுற்றவராக அல்லது சிறையில் இருக்கக் கண்டு உம்மைத்தேடி வந்தோம்? ‘ என்று கேட்பார்கள். அதற்கு அரசர், ‘ மிகச் சிறியோராகிய என் சகோதரர் சகோதரிகளுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் செய்ததையெல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ‘ எனப் பதிலளிப்பார்.”
நல்வாழ்வு:
இல்லாதவர்க்கு இரங்கிக் கொடுத்தால்,
ஈசன் கணக்கில் கடனாகும்.
எல்லாம் இயேசு என்று நினைத்தால்,
இனிய வாழ்வும் திடனாகும்.
பொல்லார் நல்லார் எனப் பிரிக்காமல்
புரியும் தொண்டே உயர்வாகும்.
சொல்லால் கூறிச் சென்றுவிடாமல்,
செயலில் வடித்தால் பெயர்கூறும்!
ஆமென்.

நற்செய்தி

நற்செய்தியால் நம்மைத் திருத்துவோமா?

நல்வாழ்த்து:
கொடுக்கும்போது புகழ்கின்றேன்.
எடுத்தபின் ஏனோ மறக்கின்றேன்.
தொடுத்து இறையைப் புகழ்வதற்குத்
தூய்மை வேண்டி நிற்கின்றேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:34-36.
பின்பு அரியணையில் வீற்றிருக்கும் அரசர் தம் வலப்பக்கத்தில் உள்ளோரைப் பார்த்து, ‘ என் தந்தையிடமிருந்து ஆசி பெற்றவர்களே, வாருங்கள்; உலகம் தோன்றியது முதல் உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆட்சியை உரிமைப்பேறாகப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.ஏனெனில் நான் பசியாய் இருந்தேன், நீங்கள் உணவு கொடுத்தீர்கள்; தாகமாய் இருந்தேன், என் தாகத்தைத் தணித்தீர்கள்; அன்னியனாக இருந்தேன், என்னை ஏற்றுக் கொண்டீர்கள்;நான் ஆடையின்றி இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு ஆடை அணிவித்தீர்கள்; நோயுற்றிருந்தேன், என்னைக் கவனித்துக் கொண்டீர்கள்; சிறையில் இருந்தேன், என்னைத் தேடி வந்தீர்கள் ‘ என்பார்.” 
நல்வாழ்வு:
கிறித்தவக் கூட்டத்து பெருமக்களே,
கிறித்துவின் வாக்கைக் கேளுங்களே.
வெறித்தனக் கொள்கைகள் விட்டுவிட்டு,
வெளியே வந்து உதவுங்களே.
பொறிதனில் விழுந்த எலியினைப்போல்
புரியா ஏழையர் ஏங்குகின்றார்.
அறிவின் பாதையில் அவர் வருவார்;
அன்புடன் உதவி செய்யுங்களே!
ஆமென்.

இன்றைய நற்செய்தி!

இன்றும் இறைவாக்கு கேட்போமா?

நல்வாழ்த்து:
உழைப்பில் நேர்மை இருக்குமென்றால்
உண்மையில் அதுதான் இறைவாழ்த்து.
பிழைகள் உணர்ந்து திருந்துவதுதான்
பெருமை சேர்க்கும் நல்வாழ்வு!
நல்வாக்கு:
மத்தேயு 25:31-33.
மக்களினத்தார் அனைவருக்கும் தீர்ப்பு:
 ”வானதூதர் அனைவரும் புடை சூழ மானிட மகன் மாட்சியுடன் வரும்போது தம் மாட்சிமிகு அரியணையில் வீற்றிருப்பார். எல்லா மக்களினத்தாரும் அவர் முன்னிலையில் ஒன்று கூட்டப்படுவர். ஓர் ஆயர் செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாகப் பிரித்துச் செம்மறியாடுகளை வலப்பக்கத்திலும் வெள்ளாடுகளை இடப்பக்கத்திலும் நிறுத்துவதுபோல் அம்மக்களை அவர் வெவ்வேறாகப் பிரித்து நிறுத்துவார்.”
நல்வாழ்வு:
ஆட்டு மந்தையைப் பிரிப்பது போன்று,
நாட்டு மக்களைப் பிரிப்பார் அன்று.
கூட்டிலெங்கும் குறையே இன்று;
காட்டும்போது கழுவிடும் நன்று!
ஆமென்.

இன்றும் கேட்போம் நற்செய்தி!

நல்வாழ்த்து:
அன்பில் வாழ்ந்து இறை புகழ்வோம்;
அறிவை வளர்த்து இறை புகழ்வோம்.
துன்பம் தந்திட வருபவர்க்கும்
நன்மை செய்து நாம் புகழ்வோம்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:29-30.
ஏனெனில் உள்ளவர் எவருக்கும் கொடுக்கப்படும். அவர்கள் நிறைவாகப் பெறுவர். இல்லாதோரிடமிருந்து அவரிடமுள்ளதும் எடுக்கப்படும். பயனற்ற இந்தப் பணியாளைப் புறம்பேயுள்ள இருளில் தள்ளுங்கள். அங்கே அழுகையும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும் ‘ என்று அவர் கூறினார்.”
நல்வாழ்வு:
இல்லாதிருப்பது வளர்ந்திடுமோ?
என்றும் இல்லை, இவ்வுலகில்.
எல்லாம் வளர வேண்டுமெனில்
இருக்க வேண்டும் அவை முதலில்.
சொல்லால் இயேசு உரைத்தபடி
சொந்தமாக்குவோம் பற்றுறுதி.
நல்லாயனே நிரப்பிடுவார்,
நமது கிண்ணம் வழியும்படி!
ஆமென்.

இன்றைய நற்செய்தி

நல்வாழ்த்து:
இறைவனின் பிள்ளையே வாழ்த்துகிறேன்;
இயேசுவின் பெயரில் வாழ்த்துகிறேன்;
கறைகள் போக்கும் திருவாக்கால்
கழுவப்படவே வாழ்த்துகிறேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 25: 26-28.
“அதற்கு அவருடைய தலைவர், ‘ சோம்பேறியே! பொல்லாத பணியாளனே, நான் விதைக்காத இடத்திலும் போய் அறுவடை செய்பவன். நான் தூவாத இடத்திலும் போய் சேகரிப்பவன் என்பது உனக்குத் தெரிந்திருந்தது அல்லவா? அப்படியானால் என் பணத்தை நீ வட்டிக் கடையில் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். நான் வரும்போது எனக்கு வரவேண்டியதை வட்டியோடு திரும்பப் பெற்றிருப்பேன் ‘ என்று கூறினார். ‘ எனவே அந்தத் தாலந்தை அவனிடமிருந்து எடுத்துப் பத்துத் தாலந்து உடையவரிடம் கொடுங்கள்.”

நல்வாழ்வு:
கொடுக்கும் இறையே கூடக் கொடுப்பார்;
கொடியவர் கெடுக்க விடாது தடுப்பார்.
எடுக்கும் நாமும் ஏய்ப்பதை விடுவோம்;
இயேசு தருவதில் இன்பம் அடைவோம்!
ஆமென்.

இறைவாக்கு

சூது நிறைந்த உலகினிலே,
சொரியும் கண்ணீர் வாழ்வினிலே,
தூது கேட்போம், துயர் நீங்கும்.
தூயவர் வாக்கே நமை மீட்கும்!
நல்வாழ்த்து:
படையோ பணமோ செல்லாது.
படைத்தவர் முன்னே நில்லாது.
கடவுளை மட்டும் நாடிடுவாய்;
காப்பார், அவரைப் பாடிடுவாய்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:24-25.
“ஒரு தாலந்தைப் பெற்றுக் கொண்டவரும் அவரையணுகி, ‘ ஐயா, நீர் கடின உள்ளத்தினர்; நீர் விதைக்காத இடத்திலும் போய் அறுவடை செய்பவர்; நீர் தூவாத இடத்திலும் விளைச்சலைச் சேகரிப்பவர் என்பதை அறிவேன். உமக்கு அஞ்சியதால் நான் போய் உம்முடைய தாலந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன். இதோ, பாரும், உம்முடையது ‘ என்றார்.”

நல்வாழ்வு:

பண்பாய் வாழ்ந்து பணி செய்ய
படைத்தவர் ஈவு அளிக்கின்றார்.
நண்பன் போன்று கை பிடித்து
நன்மை மட்டும் அளக்கின்றார்.
எண்ண மறந்த தன்னலத்தார்
ஈவைப் புதைத்து, பழிக்கின்றார்.
வெண்ணை போதும் நெய் எடுக்க;
விண்ணின் விருப்பில் மகிழப்பார்!
ஆமென்.

தூது

தூய்மையாக வாழ விரும்பின்,
தூது கேட்பீர் நண்பர்களே.
வாய்மையான தெய்வ வாக்கால்,
வாழ்வில் மாற்றம் காணுங்களே!
நல்வாழ்த்து:
உள்ளிருக்கும் இறையே போற்றி;
ஊக்குவிக்கும் மைந்தா போற்றி.
கள்ளமில்லா ஆவியர் போற்றி;
கழுவ வேண்டிக் கேட்டேன், போற்றி!

நல்வாக்கு:

மத்தேயு 25:22-23.
“இரண்டு தாலந்து பெற்றவரும் அவரை அணுகி, ‘ ஐயா நீர் என்னிடம் இரண்டு தாலந்து ஒப்படைத்தீர். இதோ பாரும், வேறு இரண்டு தாலந்து ஈட்டியுள்ளேன் ‘ என்றார். அவருடைய தலைவர் அவரிடம், ‘ நன்று, நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல பணியாளரே, சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்குரியவராய் இருந்தீர். எனவே பெரிய பொறுப்புகளில் உம்மை அமர்த்துவேன். உம் தலைவனாகிய என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்குகொள்ளும் ‘ என்றார்”
நல்வாழ்வு:
இரண்டோ மூன்றோ எதுவோ,
இறைவன்  தருவது என்போம்.
முரண்டு பிடிக்கும் உலகம்
மீள்வதர்க்கென்று அறிவோம்.
வறண்ட வாழ்வை மாற்றும்
வருவாய்க்காகச் செய்யோம்.
உறங்கி விழுந்தத் தமிழர்
உணர்ந் தெழும்பச் செய்வோம்!
ஆமென்.