அழியாப் பற்று கொண்டவர் ஆனதால்,

ஆபிராம் தந்தையுமாயினார்.

தெளிவாய் தெய்வம் உடன்படி செய்வதால்,

தேவையிலாத்தோல் நீக்கினார்.

விழுதாய் இவரில் பல்லினம் எழுவதால்,

வேறு பெயரிலுமாகிறார்.

எளிதாய் பற்றை நினைத்துவிடாதீர்;

இறையே குறைகள் போக்குவார்!

(தொடக்கநூல் 17)

May be an image of text that says 'This is GOD's covenant Genesis 15:17 17When the sun had set and darkness had allen a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces.'