எழுபத்தைந்து அகவை முடித்தும்,

இளைஞனாக ஆபிராம் நடந்தார்.

பழுது இல்லாப் பற்றை பிடித்தும்,

பார்த்திராத நாடுகள் கடந்தார்.

தொழுது கொள்ள எண்ணின் கேளீர்.

தூய ஆபிராம் பற்றும் பாரீர்.

விழுது போன்ற உறவுகள் இழுக்கும்.

விட்டுவிட்டு இறை பின் வாரீர்!

(தொடக்க நூல் 12:4-5).

May be an image of map and text that says 'Haran Caspian Sea N Euphrates Tigris Mediterranean Sea Shechem Jerusalem Bethel River River Ur of the Chaldeans 100 Mi. River Nile Red Sea 0 100 100Km. Km. Persian Gulf'