எட்டு பேர் வெளியே வந்து

இப்புவி எங்கும் பெருக,

தொட்டு அவரை வாழ்த்தினார்,

தொடக்கமிலா இறைவன்.

கட்டு மூன்றாய் அவர் பிரிந்து,

காணும் இடம் பரவ,

விட்டு விடா உடன்படி செய்தார்,

விண்ணுலகின் அரசன்!

(தொடக்க நூல் 8:14-9:19)

May be an image of 1 person and text that says 'Japheth Ham Shem'