மூன்றாய் பிரிந்து நாற்றிசை சென்ற

முன்னோர் பற்பல இனம் கண்டார்.

சான்றாய் வாழ்ந்து சென்றவர் என்ற

சரியாப் புகழ் யார் கொண்டார்?

தோண்டார் என்ற நினைப்பில் தானே,

தொல்லை கொடுத்து வாழ்ந்திட்டார்.

ஆண்டான் எங்கே? அடிமை எங்கே?

அனைவரும் அடியில் தாழ்ந்திட்டார்!

(தொடக்க நூல் 10:1-32).

May be a graphic of map and text that says 'ATLANTIC OCEAN EUROP DESCENDANTS OF GOMER AND JAVAN MAGOG TARSHISH ASHKENAZ BLACK TIRAS ELISHAHT GREECE JAVAN CASPIAN SEA MESHECH RIPHATH TUBAL TOGARMAH AŞHKENAZ GOMER MADAI M”DIA ASSHUR HE MAGOG PARTHIA LUD S I DESCENDANTSOF HETH THE GREAT SEA Descendants.of Shem ARAM NIMROD ELAM MASH ARPHAXAD CAPHTORIM CANAAN (Mediterranean Sea) PERSIAN GULF PHILISTIA HAVILAH RAAMAH DEDAN SHEBA PHUT LEHABIM LIBYA LUDIM F R DEDAN c ARABIA Descendants Shem Descendants Ham Descendants of Japheth EGYPT PATHRUSIM The Descendants of Shem, Ham,and Japheth CUSH 1000 Miles JOKTAN ALAPAL HAVILAH UZAL SHEBA OPHIR ETHIOPIA Bible History Online'