கலகக்காரனா இயேசு?

கலகக்காரனா?

கிறித்துவின் வாக்கு:  லூக்கா  23:5.  5   அதற்கு அவர்கள்: இவன் கலிலேயா நாடுதொடங்கி இவ்விடம்வரைக்கும் யூதேயாதேசமெங்கும் உபதேசம்பண்ணி, ஜனங்களைக் கலகப்படுத்துகிறான் என்று வைராக்கியத்தோடே சொன்னார்கள்.     

கிறித்துவில் வாழ்வு:  
நற்செய்தி கூறும் இடங்களிலே,  
நம்மை எப்படிப் பார்க்கின்றார்?  
கற்பனையிலும் நாம் நினையாத,  
கலக்காரருள் சேர்க்கின்றார்.  
முற்காலத்திலும் இப்படித்தான்;  
மூடர் இறையை வெறுக்கின்றார்.  
சொற்போர் புரியா இறைமகனும்,  
சிலுவை ஏறிப் பொறுக்கின்றார்!  

ஆமென்.

Leave a Reply