மறையும் கதிரோன்!

மறையும் கதிரோன்!  

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 23:44-45.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  
இருள் போக்கும் திட்டம் என்று, 
இறைமகனார் தொங்கக் கண்டு,  
பொருள் கூறும்படியாய்ச் சென்று,   
போனதே கதிரோன் அன்று. 
திரள் துன்பம் தொடர்ந்து இன்று,   
தீங்கைத்தான் தருதல் கண்டு, 
மருள் உற்ற வேளை போன்று,  
மறைவது நமக்கும் நன்று!  
ஆமென்.  
-கெர்சோம் செல்லையா.    

Leave a Reply