எதுவுண்டு?

என்ன உண்டு?
நற்செய்தி: யோவான் 4:10-11.

நல்வழி: 
உண்டு ருசிக்க உணவும் இல்லை; 
உடுத்த மாற்று உடையும் இல்லை.
மொண்டு குடிக்க கலயம் இல்லை.
மொத்தம் பிடிக்கும் கவலையுமில்லை.
கொண்டு திரிய எது தான் உண்டு?
கிறித்து நோக்கிக் கேட்டோர் உண்டு.
தொண்டு, தொண்டு, தொண்டே உண்டு;
தூயோர் கண்டு புரிவதுமுண்டு!
ஆமென்.
-செல்லையா.

Leave a Reply