உடலைத் தேடுகிறோம்!

உடலையே தேடுகிறோம்!  

கிறித்துவின் வாக்கு:  லூக்கா 24:1-4.  

கிறித்துவில் வாழ்வு: 
அன்பர் இயேசுவின் உடல் தேடி,    
அங்கு சென்றனர் அப்பெண்கள். 
இன்பர் உயிர்த்த அறிவின்றி,   
ஏங்கிப் பார்த்தன அவர் கண்கள்.  
துன்ப நாட்களில் நாம்கூட,  
துயரில் பிணமே தேடுகிறோம்.  
நண்பர் இயேசு நம்முள்ளின்  
நல்லுயிர் மறந்து வாடுகிறோம்! 
ஆமென்.  
-கெர்சோம் செல்லையா.