யோவானின் குளியல்!

யோவான் கொடுத்த குளியல்! 
நற்செய்தி: யோவான் 1:24-28.  

நல்வழி: 
வேற்றுச் சமய மக்களைச் சேர்க்க,   
விதித்தக் குளியல் வேறாகும்.  
ஏற்றுக் கொள்ள, யூதரைத் திருப்ப,    
யோவானளித்ததும் வேறாகும். 
மாற்றும் வலிமை, ஆற்றில் உண்டோ?
மனந்திருந்தலே பேறாகும்.  
போற்றும் இயேசு, ஊற்றும் குருதி,  
புகுவீர், பேறிலும் பேறாகும்!  
ஆமென்.  
-செல்லையா.     

Leave a Reply