மிகுதியாய்ச் சேர்த்தேன்;

 

மிகுதியாய்ச் சேர்த்தேன்;
மீதியும் இல்லை.
கொஞ்சமாய்ப் பார்த்தேன்;
குறையும் இல்லை.
தகுதியாய் நானும்
இருந்தது மில்லை;
தந்திடும் இறையைப்
புகழ்வதே வேலை!
 
-கெர்சோம் செல்லையா.
No automatic alt text available.

Leave a Reply