தட்டிக் கழிக்கும் பொறுப்பு!

தட்டிக் கழிக்கும் பொறுப்பு!  

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 23:6-7.  

6   கலிலேயா என்பதைப் பிலாத்து கேட்டபொழுது, இந்த மனுஷன் கலிலேயனா என்று விசாரித்து,

7   அவர் ஏரோதின் அதிகாரத்துக்குள்ளானவர் என்றறிந்து, அந்நாட்களில் எருசலேமிலே வந்திருந்த ஏரோதுவினிடத்திற்கு அவரை அனுப்பினான்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  

தட்டிக் கழிக்கும் பொறுப்பும்,

வெட்டிக் கழிக்கும் பொழுதும்,  

ஒட்டிக் கொள்ள நாமும்,  

கட்டில் மேலே பிணமாம். 

குட்டிப் போடும் கடனும்,  

வட்டிக் கட்டா முதலும்,   

விட்டுப் பெருக வீடும், 

கெட்டுப் போன மணமாம்!  

ஆமென்.  

-கெர்சோம் செல்லையா. 

Leave a Reply