கொடுப்போம்,கொடுப்பார்!

கொடுப்போம்,கொடுப்பார்!
கிறித்துவின் வாக்கு :லூக்கா 6:38.
 
38 கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார்.
 
கிறித்துவில் வாழ்வு:
எடுக்கும் எண்ணம், என்னில் பெருக்கம்.
இதனால்தானே அலைகின்றேன்.
கொடுக்கும் பண்பும் அளவில் சுருக்கம்;
கொடாததினால் தொலைகின்றேன்.
தடுக்கும் நெஞ்சை எடுத்து மாற்றும்;
தாழ்வின் நிலையை நினைக்கின்றேன்.
ஒடுக்கப்பட்டோர் வாழ்வை ஏற்றும்;
உதவ எனையும் பிணைக்கின்றேன்.
ஆமென்.

Leave a Reply