கிறித்து பிறப்பு வாழ்த்துகள்!

அன்பர்கள், நண்பர்கள், என்கிற உறவுகள்,

இன்பமாய் வாழ, எளியனின் வாழ்த்துகள்!


விண் மாட்சி என்னும் விருப்பம் செய்வோம்;

மண் ஆட்சி எதிலும் அமைதி நெய்வோம்.

கண் காட்சி  நிலைக்கும் அன்பைப் பெய்வோம்.

நன் மீட்சி வழங்கும் இறையால் உய்வோம்!

கிறித்து பிறப்பின் வாழ்த்துகள்!

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

Leave a Reply