ஆடுகளைப் பாருங்கள்!

ஆடுகளைப் பாருங்கள்!


அறுப்பவரைத்தான் ஆடும் நம்பும்;

அதனைத் தடுப்பின், நம்மேல் எம்பும்.

வெறுப்பரசியல்தான் இன்று வெல்லும்;

வீணர் என்று நமையும் சொல்லும்.

பொறுக்கும் பண்பை இறையில் பாரும்;

பொங்கி எழுந்தால் துயரே சேரும்.

கறுப்பு ஆடுகள் நல்விலை போகும்;

கண்ணைத் திறவும், அவை கறியாகும்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply