அருட்பொழிவு எதற்காக?

அருட்பொழிவு எதற்காக?No automatic alt text available.
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 4:16-20.
 
16 தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு அவர் வந்து, தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வுநாளில் ஜெபஆலயத்திலே பிரவேசித்து, வாசிக்க எழுந்து நின்றார்.
17 அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்தை விரித்தபோது:
18 கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேலிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்களைக் குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்குப் பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும்,
19 கர்த்தருடைய அநுக்கிரக வருஷத்தைப் பிரசித்தப்படுத்தவும், என்னை அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு,
20 வாசித்து, புஸ்தகத்தைச் சுருட்டி, பணிவிடைக்காரனிடத்தில் கொடுத்து, உட்கார்ந்தார். ஜெபஆலயத்திலுள்ள எல்லாருடைய கண்களும் அவர்மேல் நோக்கமாயிருந்தது.
 
கிறித்துவில் வாழ்வு:
அருட்பொழிவென்பது எதற்காக?
ஆடிப்பாடி உருள்வதற்கா?
திருப்பிடும் வரங்கள் வீணடித்தால்,
தெய்வ ஆவியர் வருந்தாரா?
இருளில் இருக்கும் ஏழைக்கும்,
ஏங்கித் தவிக்கும் அடிமைக்கும்,
பொருளறியாத கண்ணிற்கும்,
பொழியும் விடுதலை, திருந்தாரா?
ஆமென்.

Leave a Reply