யோகக் கலையும் பிறவகைப் பயிற்சிபோன்று ஒருவகை உடற்பயிற்சியே. உடலைக் கட்டுப்படுத்தமுயல்வதால், ஒருவரால் தன் பொருளையும் ஆவியையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்க இயலுமா? இயலாதே! ஒருவன் கிறித்துவுக்குள் வந்தால், அவன் கிறித்து ஆவியின் ஆளுகைக்குள் வருகிறான். இறைவனின் ஆவி இவனது ஆவியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது; இவனது பொருளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது;இப்படியாய் இவனது உடலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இப்படிப்பட்டவன் எல்லா அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்ட அமைதிபெற்று மகிழ்கிறான். கீழிருந்து முயல்வதைவிடவும், மேலிருந்து பெறுவதே எப்போதும் பெரிதாம். பயிற்சிகளின் பட்டறிவில்தான் இதை எழுதுகிறேன்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

Yoga can be considered as a form of physical exercise, like other exercises. Can our control of body (by yoga or by any other form of exercise) result in controlling our soul and spirit? Never! On the other hand, if we are in Christ, His Spirit reigns on us. This means the Spirit of God controls our spirit and our soul, and thereby our body. The results is, we have peace, that surpasses all our understanding. Getting from above is always greater than seeking from below! This is my experiment with exercises!
– Gershom Chelliah.

Leave a Reply