வீடற்ற இயேசுவின் விருப்பு!

வீடற்ற இயேசுவின் விருப்பம்!  

கிறித்துவின் வாக்கு:  லூக்கா 22:9-13.  

9   அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அதை எங்கே ஆயத்தம்பண்ணும்படி சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள்.

10  அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது, தண்ணீர்க்குடம் சுமந்துவருகிற ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு எதிர்ப்படுவான்; நீங்கள் அவனுக்குப் பின்சென்று, அவன் போகும் வீட்டிற்குள் நீங்களும் போய்,

11  அந்த வீட்டெஜமானை நோக்கி: நான் என் சீஷரோடுகூடப் பஸ்காவைப் புசிக்கிறதற்குத் தகுதியான இடம் எங்கே என்று போதகர் உம்மிடத்தில் கேட்கச் சொன்னார் என்று சொல்லுங்கள்.

12  அவன் கம்பளமுதலானவைகள் விரித்திருக்கிற மேல்வீட்டிலுள்ள ஒரு பெரிய அறையை உங்களுக்குக் காண்பிப்பான்; அங்கே ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார்.

13  அவர்கள் போய், தங்களிடத்தில் அவர் சொன்னபடியே கண்டு, பஸ்காவை ஆயத்தம்பண்ணினார்கள்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  

வீடற்ற இயேசுவின் விருப்பம் அறிந்து,  

வீட்டைக் கொடுத்தவரே வாழ்க.  

பாடற்ற வாழ்வை, பரிசாய்த் தெரிந்து,  

பயன்படா நெஞ்சே, நீ மாள்க.  

ஈடற்ற  மீட்பை ஈவாய்க் கொடுத்து,

இயேசு வாழ்ந்தார் பலியாக.  

கேடற்ற அவரது வாக்கை எடுத்து,    

கீழ்ப்படிவேன் என் வழியாக! 

ஆமென். 

-செல்லையா.  

Leave a Reply