வரலாற்றை மறைப்பவர்கள்!

வரலாற்றை மறப்பவர்கள் மதியற்ற மக்கள்;
வரலாற்றை மறைப்பவர்கள், மாகொடிய மாக்கள்.
அரசாட்சி எனும் பெயரில் அறத்தையும் புதைப்பார்கள்;
அடுத்தத் தலைமுறைக்கு இனி எதை வைப்பார்கள்?
-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply