மீட்கும் அறிவை வளர்ப்போம்!

மீட்கும் அறிவை வளர்போம்!

நமது அறிவியல் ஆய்வுகள் யாவும்,
நலிவினில் மீட்கப் பயன் தருதா?
சமருக்கான அணுகுண்டெல்லாம்,
சாவைத் தடுக்க உடன் வருதா?
எமது அறிவால் விண்கலம் விட்டோம்,
என்ற பெருமை வீண் விருதா!
அமைதியாக ஆழ்குழி பார்ப்போம்;
அவர்கள் என்ன மாடெருதா?

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply