மறு கன்னம்!

மறு கன்னம்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 6:29.
29 உன்னை ஒரு கன்னத்தில் அறைகிறவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் கொடு; உன் அங்கியை எடுத்துக்கொள்ளுகிறவனுக்கு உன் வஸ்திரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளத் தடைபண்ணாதே.
கிறித்துவில் வாழ்வு:
அறைந்தவருக்கு உடலை விடுத்தீர்;
அம்மண நிலையில் உடையும் கொடுத்தீர்.
இறைமகனாயினும் பொறுமை காத்தீர்
எங்களை மீட்க வெறுமையும் பார்த்தீர்.
உறையின் கத்தி எடுக்காதென்றீர்;
உண்மைக்குயிரைக் கொடுத்து வென்றீர்.
மறைவழி  கன்னம் காட்டச் சொன்னீர்;
மறுக்குமிடத்தில் கொட்டுது சென்னீர்!
ஆமென்.

Leave a Reply