பொத்தானைப் போடத் தெரியாதார்….

பொத்தானைப் போடத் தெரியாதவர்…..

சட்டை பொத்தானைச்
சரியாகப் போட்டறியார்,
திட்டம் பல தீட்டித்
தீர்ப்பாரோ நம் கேட்டை?
மொட்டை அடிப்பதற்கே
முழுக் கயவர் வருகின்றார்;
கொட்டை விழுங்கியிடம்
கொடுக்காதீர் தமிழ் நாட்டை!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: 5 people
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply