பெண்ணிடம் பேசுதல்!

பெண்ணிடம் பேசுதல்!

நற்செய்தி: யோவான் 4:27.   

நல்வழி:


பெண்ணை மதியா அப்பழ நாளில்,

பேசிக் கொள்ளவும் தடையுண்டு.

அண்மை வந்த அப்பெண்ணிடத்தில்,


அவலங்களுக்கும் கடையுண்டு.

எண்ணம் பேச்சு எதுவென்றாலும்,

இயேசு செயலில் விடையுண்டு. 

இன்னாள் பிறரை இதுபோல் ஏற்பின்,

எங்கும் அமைதிப் படையுண்டு! 

ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply