துவையல் ஆகாதிருப்பதற்கு…….

துவையல் ஆகாதிருப்பதற்கு…….

இவைகள் தவறு என்றுணர்ந்து,
இனிநான் செய்யேன் என்றோமா?
எவைகள் நேர்மை என்றறிந்து,
யானும் செய்வேன் என்போமா?
அவையில் நன்றாய் பேசிவிட்டு,
அதற்கு எதிராய்ச் சென்றோமா?
துவையல் ஆகாதிருப்பதற்கு,
தூய்மை நாடிச் செல்வோமா?

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: food
LikeShow More Reactions

Comment

Comments

Leave a Reply