தாழ்மை தரும் மேன்மை!

தாழ்மை தந்த மேன்மை!  
அரிமத்தியா யோசேப்பு!
கிறித்துவின் வாக்கு:  லூக்கா 23:50-51.  

பிறக்கும்போதும் இருந்தது தாழ்மை;  
பிறருக்குதவும் பொழுதும் தாழ்மை. 
இறக்கும்போதும் இருந்தது தாழ்மை. 
இயேசு வாழ்வே தாழ்மை தாழ்மை.  
சிறக்கும்படியாய் வந்தது மேன்மை.  
சீர்மிகு அறிஞர் தந்தார் மேன்மை.  
உரக்கச் சொல்வோம் தாழ்வில் மேன்மை.  
உண்மைக்கென்றும் மேன்மை, மேன்மை! 
ஆமென்.  
-கெர்சோம் செல்லையா. 

Leave a Reply