தன்னலம் நன்னலமா?

தன்னலம் நன்னலமா?
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 17:33.
33  தன் ஜீவனை இரட்சிக்க வகைதேடுகிறவன் அதை இழந்து போவான்; இழந்துபோகிறவன் அதை உயிர்ப்பித்துக் கொள்ளுவான்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:
தன்னலம் இன்று தலைமேல் உயர்ந்து,
தலைவராய் உலாவும் நாட்டிலே,
அந்நலம் சிறந்த பொன்னலம் என்று,
அளக்கிறார் மூடர் வீட்டிலே.
இந்நிலை தொடர்ந்தால் இருளே பரவும்;
இதனை உணர்வோம் கூட்டிலே.
நன்னலம் என்பது பிறர் நலமாகும்;
நவில்வோம் வாழ்க்கைப் பாட்டிலே!
ஆமென்.

Leave a Reply