கேளுங்கள், கொடுக்கப்படும்!

கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்!கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:9-10.

9மேலும் நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறதாவது: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.
10ஏனென்றால், கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
எடுக்கும் பண்பாய் வாழ்வோரிடத்து,
ஏழை கேட்பின் கொடுப்பாரா?
அடுக்கும் காசு அசையும் முன்பு,
அடுத்தவர் பெறுவதைத் தடுப்பாரா?
கொடுக்கும் பண்பு உமக்கே உண்டு;
கொடியர் கேட்பினும் கொடுப்பீரே.
தடுக்கும் மாந்தரும் தம்மையுணர;
தவற்றை இறைவா தடுப்பீரே!
ஆமென்.

Leave a Reply