குடியரசு நாள் வாழ்த்து!

72-ஆம் குடியரசு நாள் வாழ்த்து!

விடியல் தெரிவது எக்காலம்?

அடி அடியென, அடிகள் கொடுத்து,

அடிமையாக்கினர் அக்காலம்.

குடி குடியென, குடிக்கக் கொடுத்து,

குடியைக் கெடுக்கிறார் இக்காலம்.

விடி விடியென வேண்டும் நமக்கு,

விடியலைத் தருவது எக்காலம்?

படி படியென, பண்பை விதைத்து,

பணிவோர் ஆளும் நற்காலம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.இறையன்பு இல்லம்,24, செக்ரெட்டேரியட் காலனி,இலட்சுமிபுரம்/இரட்டை ஏரி,குளத்தூர், சென்னை-600099.

Leave a Reply