குடிப்பார், வெறிப்பார்…

நற்செய்திமாலை: மாற்கு 6:25-29.
உடனே சிறுமி அரசனிடம் விரைந்து வந்து, ‘ திருமுழுக்கு யோவானின் தலையை ஒரு தட்டில் வைத்து இப்போதே எனக்குக் கொடும் ‘ என்று கேட்டாள். இதைக் கேட்ட அரசன் மிக வருந்தினான். ஆனாலும் விருந்தினர்முன் தான் ஆணையிட்டதால் அவளுக்கு அதை மறுக்க விரும்பவில்லை. உடனே அரசன் ஒரு காவலனை அனுப்பி யோவானுடைய தலையைக் கொண்டுவருமாறு பணித்தான். அவன் சென்று சிறையில் அவருடைய தலையை வெட்டி, அதை ஒரு தட்டில் கொண்டுவந்து அச்சிறுமியிடம் கொடுக்க, அவளும் அதைத் தன் தாயிடம் கொடுத்தாள். இதைக் கேள்வியுற்ற யோவானுடைய சீடர்கள் வந்து அவருடைய உடலை எடுத்துச் சென்று ஒரு கல்லறையில் வைத்தார்கள்.”
நற்செய்தி மலர்:
குடிப்பார், வெறிப்பார், கூப்பிடுவார்;
கொடுக்கும் வாக்கால் குழம்பிடுவார்.
நொடிப்பார்,வெடிப்பார், நொந்திடுவார்;
நிம்மதி தேடி அழுதிடுவார்.
துடிப்பார் தெளிவார், தேடிடுவார்;
தெய்வத்தின் வாக்கில் களிப்புறுவார்.
பிடிப்பார் இறைவன் பேரருளால்,
பேதமை நீக்கி வாழ்வளிப்பார்!
ஆமென்.

Leave a Reply