காட்டுவீர் பெரிது!

காட்டுவீர் பெரிது!

நற்செய்தி: யோவான் 1:49-51.  

நல்வழி: 
கண்டவை சிறிது; 
காட்டுவீர் பெரிது. 
உண்டதும் குறைவு;  
ஊட்டுவீர் நிறைவு. 
மண்டையின் செருக்கு, 
மடமையின் பெருக்கு;
கொண்டயென் திருப்பு, 
கூறும் உம் விருப்பு! 
-ஆமென்.  
-செல்லையா. 

Leave a Reply