எப்படி வெளிச்சம் வீசுகிறோம்?

எப்படி வெளிச்சம் வீசுகிறோம்?
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 8:16.
16 ஒருவனும் விளக்கைக் கொளுத்தி, அதை ஒரு பாத்திரத்தினாலே மூடவுமாட்டான், கட்டிலின்கீழே வைக்கவுமாட்டான்; உள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்கள் அதின் வெளிச்சத்தைக் காணும்படிக்கு அதை விளக்குத்தண்டின்மேல் வைப்பான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
கொளுத்திய விளக்கைக் குடத்தினுள் மறைத்தால்
கொடுக்குமோ நமக்குப் பெருவெளிச்சம்?
எழுத்தினில் சொல்வதை இயல்பினில் திரித்தால்,
ஏற்படுமோ இனி இறைவிருப்பம்?
அழுத்திடும் பேரவா இழுத்துப் பிடித்தால்,
அந்நலம் தன்னலம், அழித்துவிடு.
மழுப்பிடும் பதிலால் பயனெதுமில்லை.
மறைபொருள் தெரிய மனது கொடு!
ஆமென்.

Image may contain: text

Leave a Reply