எத்தனை விழுக்காடு?

எத்தனை விழுக்காடு உண்டு?


எத்தனை விழுக்காடு உண்டு?

இனிய பண்பை, நான் அளந்தேன்.

அத்தனை பேரிலும் குறைவு கண்டு,

அவருடன் தோற்று, வருந்துகிறேன்.

மொத்தமும் நூறாய் எவரில் உண்டு?

முன்பின் தேடி நான் அலைந்தேன்.

சித்தர் இயேசு வாழ்வில் கண்டு,

சிறிய நெஞ்சுள் திருந்துகிறேன்!


-செல்லையா.

Leave a Reply