எது வேண்டும்? மது வேண்டும்!

எது வேண்டும்?  மது வேண்டும்!

எது வரைக்கும் எம்மிறையே, 

எது வரைக்கும் எம்மிறையே?
பொது வெளிக்கு வர வேண்டாம்,
போவோர்க்கு அடி உண்டாம்.

இது என்னத் தடைச் சட்டம்?

ஏன் தடுத்தீர் பெருங்கூட்டம்.?

எது வரைக்கும் எம்மிறையே, 
எது வரைக்கும் எம்மிறையே?

புது நோயின் பெயர் சொன்னார்;
புவிமுழுதும் பரவுதென்றார்.

அது கேட்டோர் மூடுகின்றார்;

ஆயினும்பின் கேடு என்றார்.

எது வரைக்கும் எம்மிறையே, 
எது வரைக்கும் எம்மிறையே?
பதுமை போல் விழ வைத்தார்;
பட்டினியில் அழ வைத்தார்.

மது குடிப்பின் போகுமென்றார்.
மடையர்களும் ஆகுமென்பார்!

எது வரைக்கும் எம்மிறையே,
எது வரைக்கும் எம்மிறையே, 


கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply