ஊர் ஒதுக்கும்!

யோவான்4: 43-44

ஊர் ஒதுக்கும், உறவொதுக்கும்,

உடன் பிறப்பும் நமை ஒதுக்கும்;

பேர் சிறந்தோர் என்றழைக்கும்,

பெருமை வருமுன் ஒதுக்கும்.

யார் ஒதுக்கிக் கை விடினும்,

இறையுண்டு, அவர் ஒதுக்கார்.

நேர் கோடே எளிதிணைக்கும்;

நினைத்து வழி இனி புதுக்கும்!

Leave a Reply