உண்மை வேண்டும்!

தேவை உண்மை!

நற்செய்தி: யோவான் 4:23-24.

நல்வழி:


அறிந்து தொழுவீர் ஆண்டவரை;

ஆவியரே வழி காட்டுகிறார்.

புரிந்து கொள்கிற இறையறிவை,

புனிதர் இன்றும் ஊட்டுகிறார்.

விரிந்து பரவும் விண்ணரசை,

வேண்டும் நெஞ்சில் நாட்டுகிறார்.

தெரிந்து வாழ்வீர் கிறித்தவரே,


தேவை உண்மை, கூட்டுகிறார்!


ஆமென். 

Leave a Reply