இறையரசு!

இறையரசு!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா  16:16.
16  நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசன வாக்கியங்களும் யோவான்வரைக்கும் வழங்கிவந்தது; அதுமுதல் தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டுவருகிறது, யாவரும் பலவந்தமாய் அதில் பிரவேசிக்கிறார்கள்.  

இறையரசு!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா  16:16.
16  நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசன வாக்கியங்களும் யோவான்வரைக்கும் வழங்கிவந்தது; அதுமுதல் தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டுவருகிறது, யாவரும் பலவந்தமாய் அதில் பிரவேசிக்கிறார்கள்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:
திருச் சட்டமும், தீர்க்கருரையும்,
தெரிவிக்கும் இறை வாக்கு,
இருட் கூட்டமும் இயலாமையும்,
இணைந்தோருக்கு இடி தாக்கு.
உருவடிவிலும் உயிரளிப்பிலும்,
உரைக்கிற இயேசு வாக்கு,
அருட்பொழிவிலும், அன்பமைப்பிலும்,
ஆள்வதால் அதை நோக்கு!
ஆமென்.

Leave a Reply