இறைப்பற்று என்றால் என்ன?

இறைப்பற்று என்றால் என்ன?


இறைப் பற்றென்று இயம்புவதெல்லாம்,

இன்னொரு உயிரை எடுப்பதுவா?

விறைப்பாய் நின்று  வீரம் பேசி,

வெறியால், நன்மை தடுப்பதுவா?

குறைத்துப் பார்த்து, கொடுமை செய்து,

குற்றம் புரிந்ததை எண்வோமா?

முறைப்படி வாழ, முடிவை எடுத்து,

முதற்கண் அன்பைப் பண்வோமா? 


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply