அவர் வாக்கு கேளுங்கள்!

அவர் வாக்கு கேளுங்கள்!

நற்செய்தி :  யோவான்  2:5  

நல்வழி:  
மரியாள் கூறும் அறிவுரை கேளும்.
மதித்து நடக்க, நன்மையே நாளும்.  
சரியாய் இயேசு சொற்படி வாழும். 
சாத்தான் அகல, உண்மையே ஆளும்.  
திரியாய் எரியும் அன்னையைப் பாரும்.
தெரியும் நேர்வழி அடையவே வாரும்.  
பரிசாய் மீட்பும் கிடைக்கச் சேரும்.  
பாவியருக்கும், அன்பையே கூறும்! 
ஆமென். 
-செல்லையா. 

Leave a Reply