அறுப்பவர் வரலாறு!

அறுப்பவர் வரலாறு!

மறுப்பவர் என்று தொடங்குபவர்,
மனதில் வேறாய் மாறுகிறார்.
வெறுப்பவர் என்று வளருமவர்,
வெறித்தன வேராய்த் தேறுகிறார்.
பொறுப்பவர் என்று மாறாதார்,
பொறுமை அற்றுச் சீறுகிறார்.
அறுப்பவராகி அறுபடுவார்,
அழிவுப் பாதை கூறுகிறார்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply