அமுதாம் தேர்தல்!

நஞ்சு கலந்த அமுதே தேர்தல்;

நாமும் விரும்பி கையளித்தோம்.
கொஞ்சு மொழிக் கூற்றே அரசியல்;
கொள்ளை அடிக்க பை அளித்தோம்!
பிஞ்சு குழந்தையும் புரியும் அறிவை,
போட்டி நாளில் நாம் மறந்தோம்.
மிஞ்சுகின்ற தெதுவுமில்லை;
மானம் ஒன்றே, அதைத் துறந்தோம்!
-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply