வேண்டாம் வெறி!

வேண்டாம் வெறி!

எரிந்த மக்கள், கோயில், வீடு,

ஏதோ மணிப்பூர் காட்டிலாம்.

விரிந்த பரந்த எங்கள் நாடு

விரும்பார், இப்படிக் காட்டலாம்.

தெரிந்த சிலரின் இவ்வித வாக்கு,

தீயை மீண்டும் கூட்டலாம்.

புரிந்த நண்பா, ஒளியே நோக்கு;

போகும் வெறி, கூட்டிலாம்!.

வருந்தி மன்றாடும்,

கெர்சோம் செல்லையா.