மலர்ப்படுக்கை

இதுதான் வாழ்க்கைப் படுக்கை!
மலர்ப்படுக்கை வாழ்க்கைக் கேட்டேன்;
இலைப் படுக்கை கிடைத்ததுவே!
விலையுயர்ந்த வேலை எனினும்,
தலை சாய்த்தால் விழுவேனே!-கெர்சோம் செல்லையா.

Photo

Leave a Reply